Motioner

Exploateringsnetto till låneamortering

 

Staffanstorps kommun har en stor låneskuld. År 2018 uppgick den till 829,6 mkr, dvs 33.555 kr/person. Förutom denna låneskuld har kommunen borgensåtaganden motsvarande 1.276,6 mkr, dvs 51.634 kr/person. Staffanstorpsborna är således kraftigt skuldbelagda genom kommunala beslut och vi flyttar kostnaderna till kommande generation att betala.


Staffanstorps kommun är en tillväxt-kommun. Det finns en efterfrågan på tomtmark vilket gör att kommunen regelmässigt köper in och senare säljer mark. Sådana affärer bör och brukar genomföras med vinst, dvs kommunens intäkt vid försäljningen överstiger kostnaden för förvärv, anläggning av gator, va-ledningar mm.


Under år 2018 gjorde kommunen en exploateringsvinst på 83,1 mkr. Kommunen redovisade ett resultat på 81,4 mkr. Detta betyder att den löpande verksamheten gick med underskott om 1,7 mkr. För att klara de löpande utgifterna måste vi sälja en bit mark. Det är inte ekonomiskt hållbart i ett längre perspektiv.


Förslag:

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att för kommande år ska hela exploateringsnettot användas för att amortera på låneskulden.


Staffanstorp 2019-09-16


CENTERPARTIET


Karolina Olsson Yvonne Nilsson