Staffanstorp
Centerpartiet lokalt

Reservationer

1) Kommunstyrelsen 20190320 §08 Revidering av ordningsföreskrifter

Då någon specificering i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 6 mars 2018, §9, inte har gjorts finner Centerpartiet att de inte kan stödja den delen av förslaget som gäller tiggeriförbud och måste därför reservera sig mot förslaget.

Centerpartiet stödjer däremot förslaget gällande fyrverkeriförbud.

Robert Wedmo

2) Kommunstyrelsen 20190320 §09 Revidering av kostpolicy

Kommunen har så sent som år 2017 antagit en kostpolicy. Kostpolicyn antogs i samarbete mellan samtliga politiska partier. Policyn har fungerat väl och Centerpartiet ser ingen anledning att ändra den.

Robert Wedmo

3) Kommunstyrelsen 20190320 § 25 Ordförandeskrivelse

Moderaternas förslag om att frånta personer som stött terrorister allt from av stöd i Staffanstorps kommun kan tyckas lovvärt. Centerpartiet tror inte någon vill se en terroristsympatisör som granne och hjälpbehövande i vår kommun. Någon som ska åtnjuta möjligheten att leva av vår godhet trots sin egen grymhet.

Staffanstorp har ingen egen polisär enhet eller tillgång till underrättelser gällande rikets säkerhet. Det kommer således inte finnas någon möjlighet att kontrollera vem som varit eller sympatiserat med terrorism om den personen inte redan dömts i laga ordning. Har en person dömts och avtjänat sitt straff kan kommunen inte neka en sådan person t.ex. försörjningsstöd om den är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd.

Det förslag som är framlagt är inte förenligt med flera svenska lagar däribland kommunallagen, socialtjänstlagen och grundlagen.

Att som Christian Sonesson föreslår uppmana nämnder och styrelser att inte följa Socialtjänstlagen strider enligt vår bedömning mot 13 kap 8 § 4 p kommunallagen.

Därför reserverar sig Centerpartiet, då föreslagna åtgärder saknar lagstöd.

Robert Wedmo