Reservationer

RESERVATION

November 2020

Planbesked Flackarp 9:25 och 9:4, Flackarps by


Vi motsätter oss att ta åkermark i anspråk i Flackarpsområdet för exploatering. Den aktuella åkermarken är den mest bördiga i hela landet. Den är unik och en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad, inte minst för ett fossilfritt hållbart samhälle. Den gröna cellen som produceras på åkern är nyckeln för ett fossilfritt samhälle. Det är en av många ekomiljötjänster som odlingslandskapet producerar. Värdet av marken är absolut och skall därför aldrig viktas mot värdet av bostadsbyggande.

Dessutom motsätter vi oss att bygga ett nytt tätortsområde nära gränsen till en annan kommun, i detta fall Lund. Detta strider mot regionens policy.

Staffanstorp 2020-11-19

Centerpartiet

Yvonne Nilsson

RESERVATION

Oktober 2020

Planbesked Flackarp 8:1, Trolleby


Vi motsätter oss att ta åkermark i anspråk i Flackarpsområdet för exploatering. Den aktuella åkermarken är den mest bördiga i hela landet. Den är unik och en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad, inte minst för ett fossilfritt hållbart samhälle. Den gröna cellen som produceras på åkern är nyckeln för ett fossilfritt samhälle. Det är en av många ekomiljötjänster som odlingslandskapet producerar. Värdet av marken är absolut och skall därför aldrig viktas mot värdet av bostadsbyggande.

Dessutom motsätter vi oss att bygga ett nytt tätortsområde nära gränsen till en annan kommun, i detta fall Lund. Detta strider mot regionens policy.

Staffanstorp 2020-10-21

Centerpartiet

Yvonne Nilsson

 

 

Reservation september 2019

vid Beredningen för renhållning/VA-. Infrastruktur och trafikfrågor.

Ärende 4

Fastställande av renhållningstaxa 2020 (2019-KS-254)


Reservation

För att motivera ett aktivt miljöarbete för alla kommuninnevånare så är det viktigt att vi har en bra ingång när det gäller avgifterna för kommande avfallshantering. Här vill vi få så många som möjligt att ansluta sig till fyrfackskärl för att nå de målsättningar som finns i förordningen ang sortering vid bostaden.

Därmed förordar undertecknad scenario 2 i förslaget till renhållningstaxa.

Staffanstorp den 23 september 2019

Britt-Marie Jobacker

Centerpartiet

 

 

 

RESERVATION augusti -19

Översiktsplan Staffanstorps kommun, Livsoas 2039


Vi motsätter oss generellt mot att ta åkermark i anspråk för exploatering. Åkermarken är den mest bördiga i hela landet. Den är unik och en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad, inte minst för ett fossilfritt hållbart samhälle. Den gröna cellen som produceras på åkern är nyckeln för ett fossilfritt samhälle. Det är en av många ekomiljötjänster som odlingslandskapet producerar. Värdet av marken är absolut och skall därför aldrig viktas mot värdet av en exploatering.

Staffanstorp 2019-08-24

Centerpartiet

Yvonne Nilsson

Reservationen inlämnad tillsammans med Miljöpartiet

 

RESERVATION augusti -19

Fördjupad översiktsplan för området Flackarp - Knästorp


Vi motsätter oss att ta åkermark i anspråk i området Flackarp - Höjebromölla för exploatering. Den aktuella åkermarken är den mest bördiga i hela landet. Den är unik och en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad, inte minst för ett fossilfritt hållbart samhälle. Den gröna cellen som produceras på åkern är nyckeln för ett fossilfritt samhälle. Det är en av många ekomiljötjänster som odlingslandskapet producerar. Värdet av marken är absolut och skall därför aldrig viktas mot värdet av en exploatering.

Dessutom motsätter vi oss att bygga ett nytt tätortsområde i gränsen till en annan kommuns tätort, i detta fall Lund. Detta strider mot regionens policy.

Staffanstorp 2019-08-24

Centerpartiet

Yvonne Nilsson

Reservationen inlämnad tillsammans med Miljöpartiet

 

 

1) Kommunstyrelsen 20190320 §08 Revidering av ordningsföreskrifter

Då någon specificering i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 6 mars 2018, §9, inte har gjorts finner Centerpartiet att de inte kan stödja den delen av förslaget som gäller tiggeriförbud och måste därför reservera sig mot förslaget.

Centerpartiet stödjer däremot förslaget gällande fyrverkeriförbud.

Robert Wedmo

2) Kommunstyrelsen 20190320 §09 Revidering av kostpolicy

Kommunen har så sent som år 2017 antagit en kostpolicy. Kostpolicyn antogs i samarbete mellan samtliga politiska partier. Policyn har fungerat väl och Centerpartiet ser ingen anledning att ändra den.

Robert Wedmo

3) Kommunstyrelsen 20190320 § 25 Ordförandeskrivelse

Moderaternas förslag om att frånta personer som stött terrorister allt from av stöd i Staffanstorps kommun kan tyckas lovvärt. Centerpartiet tror inte någon vill se en terroristsympatisör som granne och hjälpbehövande i vår kommun. Någon som ska åtnjuta möjligheten att leva av vår godhet trots sin egen grymhet.

Staffanstorp har ingen egen polisär enhet eller tillgång till underrättelser gällande rikets säkerhet. Det kommer således inte finnas någon möjlighet att kontrollera vem som varit eller sympatiserat med terrorism om den personen inte redan dömts i laga ordning. Har en person dömts och avtjänat sitt straff kan kommunen inte neka en sådan person t.ex. försörjningsstöd om den är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd.

Det förslag som är framlagt är inte förenligt med flera svenska lagar däribland kommunallagen, socialtjänstlagen och grundlagen.

Att som Christian Sonesson föreslår uppmana nämnder och styrelser att inte följa Socialtjänstlagen strider enligt vår bedömning mot 13 kap 8 § 4 p kommunallagen.

Därför reserverar sig Centerpartiet, då föreslagna åtgärder saknar lagstöd.

Robert Wedmo

 

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.