Yttranden

Vissa ärenden lämnas det yttranden om. Detta gäller framför allt under beredningen av ärendet, då man lämnar yttrande om en remiss.

Yttrande över översiktsplan - Framtidens kommun – Livsoas 2039

Bakgrund.

Staffanstorps kommuns förslag till ny Översiktsplan är nu ute för samråd. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och skall ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och hur man följer kraven från riksintresse och miljökvalitetsnormer.

Synpunkter

Centerpartiet i Staffanstorp har tagit del av den fördjupade Översiktsplanen Framtidens kommun – Livsoas 2039 och lämnar här synpunkter på den.

Vi motsätter oss att ta åkermark i anspråk för exploatering. Den är unik och en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad, inte minst för ett fossilfritt hållbart samhälle. Den gröna cellen som produceras på åkern är nyckeln för ett fossilfritt samhälle. Det är en av många ekomiljötjänster som odlingslandskapet producerar. Värdet av marken är därför absolut och skall därför aldrig viktas mot värdet av en exploatering.

Vi motsätter oss att exploatera i nära anslutning till unika kulturvärden samt att respektera de bevarandeplaner/områdesbestämmelser som finns idag inom kommunen. Vi måste värna och arbeta för ett hållbart samhälle och en levande landsbygd i hela kommunen.

Britt-Marie Jobacker
Ordförande
Centerpartiet i Staffanstorps kommun: Britt-Marie.Jobacker@centerpartiet.se

 

 

Yttrande över fördjupad Översiktsplan för området Flackarp – Höjebromölla

Bakgrund.

Staffanstorps kommuns förslag till ny Översiktsplan är nu ute för samråd. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och skall ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och hur man följer kraven från riksintresse och miljökvalitetsnormer.

Synpunkter

Centerpartiet i Staffanstorp har tagit del av den fördjupade Översiktsplanen över Flackarp – Höjebromölla och lämnar här synpunkter på den.

Vi motsätter oss att ta åkermark i anspråk i Flackarp - Höjebromölla för exploatering. Den aktuella åkermarken jämte all annan mark i Uppåkra församling är den mest bördiga i hela landet. Den är unik och en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad, inte minst för ett fossilfritt hållbart samhälle. Den gröna cellen som produceras på åkern är nyckeln för ett fossilfritt samhälle. Det är en av många ekomiljötjänster som odlingslandskapet producerar. Värdet av marken är därför absolut och skall därför aldrig viktas mot värdet av en exploatering.

Planen strider dels mot ett av de 16 miljökvalitetsmålen, ett rikt odlingslandskap, dels mot landskaps- bildskyddet som är upprättat av Länsstyrelsen som skydd för Knästorps by.

Samtliga partier i Staffanstorp deklarerade innan valet att de inte vill bygga på åkermark och att nu föreslå exploatering av 200 ha är ett svek mot väljarna. Vi misstänker att ytorna är felräkande. Ett utbyggnadsområde på Trolleberg har angivets till 22 ha, men vi har uppgifter som anger området till 50 ha.

Dagvatten till recipienten Höjeå är en viktig aspekt i en fysisk planering. Vi anser det är viktigt att dagvattenhanteringen lyfts upp till översiktsplannivå för att säkerställa en tillräcklig tyngd av frågorna. Vi saknar dessutom att kommunens Blåplan inte är integrerad i Översiktsplanen.

Dessutom motsätter vi oss att bygga ett nytt tätortsområde i gränsen till en annan kommuns tätort, i detta fall Lund, detta strider mot regionens policy. Invånarna skulle med stor sannolikhet att integreras med Lund, vilket i praktiken innebär att Staffanstorps kommun stjälper över serviceansvaret för invånarna till Lund.

Britt-Marie Jobacker
Ordförande
Centerpartiet i Staffanstorps kommun: Britt-Marie.Jobacker@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.