Motion äldrehälsovård

Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun

Centerpartiet i Svalövs kommun har idag lämnat in följande motion;

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av förebyggande barn-, skol-, och företagshälsovård. Vi har ett gott hälsoläge i vårt land och säkerligen kan dessa system tillskrivas en stor del av framgången. Ett systematiskt förebyggande för en bättre hälsa för den enskilde gagnar samhällsutvecklingen. Beträffande hälsovård för äldre finns flera exempel på lokala program där man med relativt låga kostnader har nått goda resultat. Dessa program kan innefatta förebyggande aspekter på äldres hälsa såsom hälsosamtal, vaccinationer, kostråd, motion, fallprevention, social gemenskap och förebyggande av psykisk ohälsa. Kunskapen finns om hur en god hälsa kan främjas hos äldre men det saknas en nationell samordning. Svalövs kommun har därför all anledning att arbeta extra hårt med frågan med tanke på hur demografin förväntas utvecklas och givetvis för att våra äldre medborgare ska känns sig trygga och väl omhändertagna. Att vara föregångare på detta område kommer också att berika och utveckla äldreomsorgen i Sverige. Centerpartiet yrkar - att förvaltningen får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett systematiskt äldrehälsovårdsprogram.

Svalöv 2020-02-10

Marie Irbladh Ida Andersson