Samma rätt för alla barn

Centerpartiet i Svalövs kommun har i dagarna lämnat in en motion där man vill se att det i Svalövs kommun finns lika rätt till förskoleklass för alla 6-åringar

År 2018 blev det i Sverige obligatoriskt med förskoleklass. Det innebär att barn som är
bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Ett av de syften som
uttalats är att skapa bättre förutsättningar för eleverna att möta grundskolans kunskapskrav.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och främja social
gemenskap.

Särskolan vänder sig till de barn som inte når grundskolans kunskapskrav på grund av olika
typer av funktionsvariation eller bestående hjärnskador. Barn som helt enkelt behöver mer
tid och stöd. Idag finns det två alternativ i Svalövs Kommun för dessa barn - antingen att gå
kvar ett år extra i förskolan, eller att börja årskurs ett i särskolan ett år tidigare. Det
förstnämnda alternativet är det vi mest tillämpar i kommunen, vilket i flera fall kan vara
hämmande för barnets fortsatta utveckling. Det sistnämnda alternativet kan riskera att bli
ett för stort steg för barnet.

Idag är det inte obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda förskoleklass för de barn som
tillhör särskolans målgrupp. Det har dessvärre inneburit att endast ett mindre antal
kommuner runt om i landet infört en grundskoleförberedande förskoleklass i särskolan.
För oss i Centerpartiet är det självklart att barn i särskolan ska ha samma rättigheter som alla
andra barn. Likvärdighetsprincipen att alla ska ha rätt till tio års grundskola exkluderar idag
en grupp av barn som behöver mer stöd än andra.

Vi yrkar därför på att:
• Förutsättningarna för att införa förskoleklass för särskolans målgrupp utreds.

Svalöv 2021-09-09

Annelie Johnsson ( C )

Johan Wigrup ( C