Ointresse för företagare och det gröna näringslivet

Styret i Svalövs kommun med SD, M och KD visar ointresse för att utveckla näringslivet i
hela kommunen. Det framkom med all tydlighet på senaste fullmäktigesammanträdet vid
behandling av en ny näringslivsstrategi.

Som Centerpartister vet vi hur viktigt det är med ett starkt näringsliv, både för antalet arbetstillfällen och för livskvaliteten i stort. Vill man skapa utvecklingsmöjligheter är det bra att utgå ifrån de lokala förutsättningar som finns. Svalöv är en naturligt grön kommun med både lantbruket och skogen som grund. Detta vill vi i Centerpartiet bygga vidare på.

För det första vill vi att landsbygdsutvecklingen tas på allvar och omnämns som en viktig bas för Svalövs kommuns näringsliv. Detta sa de styrande nej till.
För det andra vill vi se en rejäl satsning på att koppla samman det gröna näringslivet (jord-
och skogsbruket) med den forskning och utveckling som idag bedrivs av Lantmännen,
SLU och Skogforsk med Svalöfs Gymnasium och övriga utbildningar i kommunen.
Detsamma gäller för den förädlingsindustri som finns hos t.ex. Barry Callebaut,
Skånemöllan och Vidinge Grönt. Genom ett ökat samarbete med högskolor och
universitet, kan vi dra nytta av deras expertis och underlätta för företag och människor att
växa och utvecklas. Detta skapar goda förutsättningar för utveckling av
landsbygdsföretagen men de styrande sa nej till vårt förslag.
För det tredje vill vi skapa branschnätverk för de största branscherna i kommunen, för ett
ökat samarbete, erfarenhetsutbyte och därmed också nya affärsmöjligheter. Detta sa de
styrande nej till.
För det fjärde vill vi se en ökad satsning på entreprenöriellt lärande på alla nivåer i
skolorna, för att rusta eleverna bättre för både företagande och inför sitt kommande
yrkesliv. Detta sa de styrande nej till.
Styret med Sverigedemokraterna i spetsen visar tydligt att de inte har någon som helst
tanke om att satsa på företagandet på landsbygden. Deras oförmåga att se vikten av att
utveckla och stärka företagandet i hela kommunen är oroväckande och kan sätta en
positiv utveckling på spel. Som politiker har vi ansvar för både invånare och företag i
kommunen. Centerpartiet är i motsats till de styrande, beredda att ta det ansvaret.

Centerpartiets fullmäktigegrupp
i Svalövs kommun
Marie Irbladh
Lennart Pettersson
Annelie Johnsson
Johan Wigrup
Jenny Maltin
Patrik Wilhelmsson