Lantlyckan

Kommentar till gårdagens kommunfullmäktige i Svalöv där det togs beslut om att bebygga Lantlyckan.

Vi är generellt inte emot byggnation av området, det behövs efter många års väntan. Det vi vänder oss emot är det bristande underlaget inför beslutet. Under två år medges nu att lån upptas för 215 msek men det finns fortfarande ingen ordentlig ekonomisk kalkyl, inte heller finns det någon ny befolkningsprognos/demografisk analys eller konsekvensbeskrivning för övriga vårdinrättningar eller andra stora investeringsprojekt.

Inga ordentliga och underbyggda svar gavs på våra frågor. De analyser man hänvisar till är gjorda för 2-5 år sedan och de är ej uppdaterade. Att hänvisa till en behovsanalys från 2019 om vad det nya bygget ska innefatta (20 trygghetsboendeplatser, 40 särskilt boendeplatser och 20 kontorsplatser) är inte seriöst när omvärlden har förändrats på så många sätt.

Det finns dessutom en lokalförsörjningsplan från maj 2022 som säger att Ängslyckan i Teckomatorp ska utredas för stängning eftersom det inte är ändamålsenligt och att man får en stor överkapacitet på platser i och med Lantlyckan. Här vill inte styret erkänna att det är just det man tänker sig; att stänga Ängslyckan men det är ju väldigt tydligt att det blir så. I och med beslutet så centraliserar man all äldrevård till Svalöv och dränerar våra andra orter på möjligheten till trygghetsboende och särskilda boenden i framtiden. Vi motsätter oss detta sätt att se på landsbygdens behov och även på det bristfälliga sätt som beslutet tas.

Hade vi fått igenom en återremiss med seriösa svar så hade vi varit i ett annat läge men nu nödgades vi istället att yrka avslag och därmed reservera oss mot beslutet.

§ 255

Yrkande:

I första hand återremiss som motiveras med att svar ges på nedanstående punkter:

  • En ekonomisk driftkalkyl och konsekvenser för kommunens ekonomi vid byggnation
  • En uppdaterad demografisk statistik med 5-10 års prognos för de olika kommundelarna och därmed en behovsanalys
  • En konsekvensbeskrivning för befintliga särskilda boenden och övriga lokaler

Om återremissen inte genomförs så yrkar vi i andra hand avslag.

Skriftlig reservation med samma motivering som ovan.

Marie Irbladh (C)

Lennart Pettersson (C)

Annelie Johnsson (C)

Johan Wigrup (C)