Centerpartiets Handlingsprogram Tomelilla kommun 2019-2022

Beslut ska fattas så nära människor som möjligt - närodlad politik

Centerpartiet är ett liberalt, medmänskligt och grönt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar och påverka.

Centerpartiet jobbar för att beslut ska tas så nära människor som möjligt – att människor ska kunna påverka sin vardag, på ett sätt som ger dem makt över sina liv.

Näringslivsutveckling

 • Tomelilla kommun är en attraktiv småföretagarkommun, det vill vi fortsätta utveckla genom anpassade utbildningar, flexibel och hög boendeattraktivitet och en hög servicenivå till medborgare och företagare.
 • Näringslivsanpassade yrkesutbildningar och kommunen ska vara en aktiv kraft för fler unga i jobb.
 • Stimulera växande besöksnäring med landsbygdsutveckling.
 • Satsa på attraktivt boende, fibernät och verksamhetsmark i hela kommunen.
 • Arbeta med fler delade upphandlingar, upphandlingsutbildningar och närhetskrav som gynnar lokala producenter och företagare

Miljö och hållbarhet

 • Stimulera hållbart byggande, koldioxideffektivt nollenergibyggande
 • Tomelilla kommun ska vara pådrivande för lägre koldioxidutsläpp
 • Främja närodlad och närproducerad mat. Fasa ut hel- och halvfabrikat
 • Stimulera utbyggnad fossilfri energiförsörjning, såsom solceller
 • Inga gruvor på Österlen. Kommunalt veto vid brytning i alunskiffer.
 • Minska gifter och fasa ut plaster i vår vardag. Börja i förskolan och grundskolan.

Kreativitet och framtidstro

 • Stödja och skapa förutsättningar för väl fungerande enskilda vägar, riksvägar och en bra utbyggd kollektivtrafik.
 • Storskaliga försök med förarlösa eldrivna bussar kan öka den nära kollektivtrafiken
 • Aktivt utveckla och stötta föreningsverksamheter och Kulturskolan i fler delar av kommunen
 • System och regelverk ska anpassas efter människans behov, vi strävar efter avbyråkratisering.

Trygghet

 • Fungerande vård och omsorg med bra kvalitet och hög brukarnöjdhet.
 • Anhörigstimulanser och ökat samarbete med frivilligorganisationer
 • Bra planering av bostäder med blandad bebyggelse.
 • Stödja verksamheter som skapar brottsförebyggande aktiviteter.
 • Stimulera och stödja föräldrarollen.
 • Fältassistenter och stråk med kameraövervakning skapar tryggare miljöer

Utbildning

 • En välutbyggd barnomsorg och förskola med flera driftsalternativ och syskonförtur.
 • Fortsätta utveckla en skola för alla, med såväl tidigt stöd som utmaningar för de elever som behöver det. Arbetsro och nyfikenhet i fokus.
 • Prioritera arbetet med läs, räkna och skrivfärdigheter i förskola och tidiga skolåren.
 • Fler specialpedagoger i förskolan.
 • Uppföljning på mobbingplaner i alla skolor
 • Möjliggör livslångt lärande och öka inslagen av lärlingsutbildning.
 • Skola och barnomsorg med närhet – vi vill utveckla byskolorna.

Öppenhet

 • Tomelilla kommun ska för alla vara en bra plats att flytta till.
 • Inflyttning är i grunden positivt för vår bygd - fler som betalar skatt och bidrar till gemensam välfärd. Kommunen ska genom aktiva och tvingande åtgärder integrera, utveckla och coacha människor för att de snabbt ska komma in i arbete eller företagande och bli självförsörjande.

Till sist…
- En närodlad politik för våra medborgare.

 • Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Detta skapar trygghet, engagemang och en större möjlighet till påverkan.
 • Centerpartiet vill satsa på ett samhälle där alla känner sig trygga, kan utvecklas och känner sig behövda.
 • Centerpartiet kommer att satsa på våra näringar och utvecklingsområden för att växa som kommun och därigenom få fler invånare.
 • Centerpartiet är ett parti som genom sin politik och sina engagerade medlemmar alltid utvecklar kommunen.
 • Första veckans inarbetade lön varje månad går till kommunal skatt. Det är medborgarnas pengar och Centerpartiet vill förvalta detta förtroende på ett klokt och utvecklande sätt