Centerpartiets Handlingsprogram Tomelilla kommun 2023-2026

Tomelilla kommun och Österlen är en fantastisk bygd, formad av invånarnas ambitioner och vilja genom generationer. Centerpartiet vill att det ska vara möjligt att bo, bygga och arbeta i hela vår kommun.

Vi kommer fortsätta målmedvetet att arbeta för att kommunen ska bli vassare och snabbare - så att det kan skapas fler jobb. Det skapar i sin tur förutsättningar för ett gott liv för fler - bra skola, värdig vård och omsorg samt ett ansvarstagande för jämställdhet, miljö och klimat på en hög nivå.

Centerpartiet är ett grönt, liberalt, borgerligt och medmänskligt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar och påverka.

Centerpartiet jobbar för att beslut ska tas så nära människor som möjligt – att människor ska kunna påverka sin vardag, på ett sätt som ger dem makt över sina liv.

Näringslivsutveckling

 • Tomelilla kommun behöver bli en vassare småföretagarkommun, det vill vi utveckla genom bra kommunal service och korta handläggningstider och en utvecklad företagslotsfunktion.
 • Yrkesutbildningar och SFI behöver bli bättre anpassade till företagens krav.
 • Möjlighet till fiber i hela kommunen
 • Aktivt planarbete för att ge goda förutsättningar för både verksamhet och byggande. Vi ställer oss positiva till byggande också på landsbygden.
 • Återinför näringslivsråd för en förbättrat samarbete med näringslivet
 • Delade upphandlingar, upphandlingsutbildningar och närhetskrav som gynnar lokala producenter och företagare

Miljö och hållbarhet

 • Nedsättning av bygglovsavgifter för miljövänligt byggande
 • Kommunens fordon ska vara drivna med fossilfria drivmedel
 • Bygg fler cykel och gångleder. Är bra för både miljö, klimat och hälsan och vår bygds attraktivitet.
 • Främja närodlad och närproducerad mat från Skåne. Fasa ut hel- och halvfabrikat
 • Solceller vid all kommunal byggnation och aktivt energibesparingsarbete
 • Inga gruvor på Österlen. Kommunalt veto vid prospektering och brytning i alunskiffer.
 • Minska gifter, fasa ut onödig plastanvändning.

Kreativitet och framtidstro

 • Skåne och Österlen behöver rejäla satsningar på våra riksvägar med flexibla omkörningsfält utan staket.
 • Utbyte av belysningsstolpar på landsbygden
 • Bättre utbyggd kollektivtrafik med fler pendlarparkeringar och 30 minuterstrafik på Pågatågen
 • Anropsstyrd flexibel kollektivtrafik på landsbygden.
 • Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och seniorer.
 • Utveckla och förbättra villkor för föreningsverksamheter
 • Kulturskolan ska finnas på alla skolenheter i kommunen
 • Inför Ängelholmsmodellen med obligatoriskt föreningsarbete i mellanstadiet
 • Vi strävar efter avbyråkratisering och att använda digitala tjänster för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen.

Trygghet

 • Väl fungerande vård och omsorg med bra kvalitet och hög brukarnöjdhet.
 • Bygg trygga mellanformsboenden för seniorer
 • Måltidsvän och Unga i omsorgen är viktiga för att öka livskvaliteten för våra seniorer
 • Tomelilla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, med goda vidareutbildningsmöjligheter
 • Anhörigstimulanser och betydligt ökat samarbete med frivilligorganisationer
 • Blandad bebyggelse vid nybyggnation så att hyresrätter, bostadsrätter och villor blandas.
 • Stötta nattvandrare och arbeta med trygghetsväktare för att förstärka tryggheten
 • Stimulera och stödja föräldrarollen med handledning och utbildning, tex på Familjecentralen.
 • Förebyggande arbete där polisen och kommunen jobbar tillsammans för att fånga upp unga på glid

Utbildning

 • Förskola med flera driftsalternativ och syskonförtur.
 • Fokus på arbetsro, lärarledda lektioner och lust att lära i grundskolan.
 • Prioritera arbetet med läs, räkna och skrivfärdigheter i förskola och tidiga skolåren.
 • Fler specialpedagoger i förskolan.
 • Renovera Kastanjeskolan och bygg ny F-6 skola i Tomelilla tätort.
 • Uppföljning på mobbingplaner i alla skolor.
 • Möjliggör livslångt lärande och öka inslagen av lärlingsutbildning.
 • Skola och barnomsorg med närhet – vi vill utveckla byskolorna.

Öppenhet

 • Tomelilla kommun ska för alla vara en bra plats att flytta till.
 • Inflyttning är i grunden positivt för vår bygd - fler som betalar skatt och bidrar till gemensam välfärd. Kommunen ska genom aktiva och tvingande åtgärder integrera, utveckla och coacha människor för att de snabbt ska komma in i arbete eller företagande och bli självförsörjande.
 • Centerpartiet är en tydligt jämställd, demokratiskt kraft med framtidstro, resultatfokus och gott ledarskap!