BUDGETPRIORITERINGAR 2023

Centerpartiet Vellinge

Vellinge kommuns budget är på ca 2 miljarder kr. Inför budgetåret 2023 väljer Centerpartiet Vellinge att redovisa prioriteringar utan att ange kronor och ören. Dels för att vi i stora delar, men inte alla, menar att det råder en konsensus över partigränserna om hur kommunens medel används, dels för att vi inte räknar med att en helhet av våra förslag ska beaktas utan utredning och förhandling. Därför lyfter vi fram våra förslag på de områden som vi vill prioritera. På så sätt får kommuninvånarna en tydlig beskrivning av våra politiska visioner och ambitioner för en hållbar utveckling för hela Vellinge kommun.

EKONOMI

Centerpartiet Vellinge vill att allt redovisat överskott för innevarande år hanteras i en tilläggsbudget för transparens. Det måste bli ett stopp på resultat långt över budget där miljonerna sedan försvinner in i räkenskaperna. Prognosen för 2022 pekar på ett resultat på knappt 30 miljoner över ett budgeterat plus, mot föregående års resultat på 300 miljoner över budget. Det är självklart positivt att vi har pengar kvar så länge som invånare fått den service de har rätt till – men det måste göras en tilläggsbudget. Vi vet inte var pengarna placeras eller används.

 

FÖRETAGANDE

Centerpartiet Vellinge fortsätter att vara företagarnas röst och vill att företagande och entreprenörskap ännu tydligare ska uppmuntras och mer aktivt stöttas av kommunen. Nyligen kom Svenskt Näringslivs ranking för 2022. Vellinge kommun landade på plats 16, en försämring med tre placeringar mot 2021. Det är ingen dålig placering, men svarar inte alls mot de ambitioner vi i Centerpartiet Vellinge har. Det är positivt att våra lokala företagare anser att dialogen mellan företagen och beslutsfattarna i kommunen blivit bättre. Däremot är det bekymmersamt att upplevelsen av service och bemötande har försämrats. Det vill vi ändra.

Centerpartiet i Vellinge har beslutat om det nya verksamhetsområdet som nu växer fram i Vellinge, vi arbetar för att möjliggöra för fler kontorshotell i kommunen och framför allt uppmuntrar vi entreprenörer att våga satsa på sina idéer. Det ska vara lätt att göra rätt och Vellinge kommun ska vara en öppen och attraktiv kommun att driva företag i.

Vi vill att företagande och dialogen med företagare sätts mycket högre upp på den kommunala agendan genom reell politik, betydligt större fokus och resurstilldelning till samarbeten och tjänstepersoner och även fokus på åtgärder från kommunen som underlättar företagares vardag.

 

SKOLA

Centerpartiet Vellinge vill att skolledarna får de resurser de behöver för att ge alla elever möjlighet att lyckas i skolan. Vellinge kommun har en krånglig och svåröverskådlig budgetmodell där kostnader för fastigheter och underhåll blandas med lönekostnader och utgifter för utökad elevhälsa och annat. Vellinge kommun måste vara enklare och tydligare och framför allt generösare i avseendet resurser till skolan! Vi har stora socioekonomiska fördelar, kompetenta pedagoger och ambitiösa elever. Det ska vi politiker backa upp, inte pruta på resurser för att det går. Vellinge kan bättre än så.

I flera utredningssvar uppger skolledarna en alltför stark budgetdisciplin och flera inkomna uppgifter från skolpersonal vittnar om en ansträngd ekonomi med hög personalomsättning, en ansträngd arbetssituation, frustration och ohälsa som följd. Detta sker samtidigt som skolorna i kommunen uteslutande visar ett överskott i budget. Något är fel i detta.

Vi vill i första hand initiera en djupgående extern utredning om anledningarna till förhållandet mellan indikationerna och budgetöverskottet. I andra hand vill vi med utgångspunkt i utredningssvaret uppdra förvaltningen att i samråd med utredarna ta fram en åtgärdsplan för eventuella brister i resurshanteringen och eventuella behov av resurstillskott. Centerpartiet Vellinge har flera gånger lyft den här frågan, utan gehör från andra partier.

Vi måste få mer resurser till läromedel och arbetsmaterial. En självklar målsättning måste vara att Vellinge ligger minst på rikssnittet per elev, inte i bottenskrapet som idag.

Skolledarna lyfter bl a att fastigheterna underhålls bristfälligt. Vi har samma skolpeng per elev till alla skolor oberoende av hur gamla byggnaderna är. De skolledare som ansvarar för skolor i äldre byggnader med större underhållsbehov tvingas allt för ofta välja mellan att anställa lärare och annan personal, köpa läromedel eller laga oförutsedda hål i golv. De som huserar i nya byggnader är å sin sida tvungna att lägga en avsevärd del av skolpengen på hyra som går i retur till kommunens fastighetsbolag som äger byggnaden. Det måste vi ändra på.

Centerpartiet vill slutligen att kulturskolan får mer resurser, så att avgifterna inte är bland de högsta i landet. Vi vill se en halverad avgift till 700 kr per elev och termin, och en maxtaxa för en familj på 2000 kr per termin. Fler barn ska välkomnas till kulturupplevelser.

 

VÅRD OCH OMSORG

Centerpartiet Vellinge vill att Vellinge kommun ska ha en värdig och professionellt hanterad vård och omsorg. Vellinge får hård kritik av kommunens revisorer gällande upphandlingar och hur kraven i dem följs upp. Vi måste ha vassare och smartare upphandlingar med effektiva krav och en förbättrad uppföljning av vad som levereras i form av personaltäthet, matkvalitet och önskade aktiviteter.

Ett grundläggande krav är att all personal i hemtjänst och på äldreboenden genomgår utbildningen ”Demens ABC” som gör det möjligt för personal att upptäcka tidiga tecken på demens. Detta för att bemöta brukare, anhöriga och personal på bästa möjliga sätt. Det sker inte idag.

Vare sig vården bedrivs i kommunal regi eller med privata underleverantörer måste vi skärpa kvaliteten. Befolkningsprognosen pekar på att andelen 80-plussare kommer att öka kraftigt de närmaste åren med upp emot en tredubbling till kring 4000 invånare år 2030. Det kräver en rejäl utbyggnad av äldrevården samtidigt som kvalitén måste bli jämnare. Vellinge kommun måste leverera en värdig och professionellt hanterad högkvalitativ vård.

En avgörande fråga för att lyckas är en bra arbetsmiljö som kan attrahera och behålla kompetent personal. Där vill vi se ett större fokus från kommunen i både krav och stöd till leverantörerna.

 

KLIMAT

Centerpartiet Vellinge vill att Vellinge kommun ska arbeta med konkreta mål för klimatet nu, inte imorgon. Vi vill genom kraftfulla åtgärder och krav på den verksamhet som kommunen har inflytande över bidra till minskning av utsläpp och skynda på kommunens övergripande mål att vara klimatpositiv 2045. Vi måste minska förbränning av fossila bränslen både i egen verksamhet och i våra leverantörers verksamhet och underlätta för invånare, företagare och kommunens förvaltning att ta sin del av ansvaret. Därför vill vi att Vellinge kommun kräver att de kommunala bolagen är klimatneutrala 2030 och att Vellinge kommun fortsätter att arbeta med klimateffektiva och passiva, klimatneutrala byggnader. Vellinge ska ställa krav på förnybar energi. När industritomter säljs till företag för ny- och tillbyggnad ska krav på förnybara energilösningar som t ex solceller och bergvärme ställas.

Vi vill att Vellinge kommun i upphandlingar ska både ställa omfattande krav på våra leverantörer och samtidigt stötta dem genom att sträva efter långsiktiga ömsesidiga avtal som möjliggör ekonomiskt hållbara åtaganden för leverantörerna.

Det är fortsatt avgörande att Vellinge kommun aktivt främjar attraktiv kollektivtrafik och gång och cykelvägar, så att de blir ett tillgängligt och realistiskt alternativ till bil. Dessa frågor bör finnas med från start när ny bebyggelse planeras, mobilitetsplanen ska följas och utvecklas, och kommunens miljöstrateg ska vara med i all planering vid exploatering.

 

MILJÖ

Centerpartiet Vellinge vill att Vellinge kommun ska sätta konkreta och mätbara miljömål nu, inte imorgon. Vi kräver ett förtydligande om hur kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i praktiken delar på ansvaret för miljö- och naturvården. Det är mycket oklart och svårt för oppositionen och invånare att utkräva ansvar. Vi vill att det ska finnas tydliga naturvärdesutredningar och att kommunen måste väga in ekosystemtjänsterna för varje nytt planområde.

Kommunen ska så långt möjligt inte bygga på naturmark eller jordbruksmark. Nybyggnation bör i första hand ta redan bebyggd mark i anspråk, som tidigare industrimark eller annan hårdgjord yta. Bygg inom existerande samhällen och gärna flervåningshus nära kollektivtrafik och centrum. Kommunen bör undvika “villamattor” på jordbruksmark med två bilar på varje uppfart. Vår jordbruksmark, klass 9 och 10, den bästa i Sverige och världen, måste sparas.

Centerpartiet i Vellinge vill fortsätta med att varje fällt träd vid byggnation ska ersättas av två nya och att kommunen i möjligaste mån undviker att hårdgöra mark med naturvärde.

Vellinge kommun ska klippa ängar och gräs ekologiskt hållbart med tanke på biologisk mångfald. Många ytor med naturlig växt av ängsgräs och blommor klipps nu som om de vore anlagda gräsmattor. Detta börjar så snart gräsen och de tidiga blomstren börjar växa. Då utarmas livsmiljö för pollinatörer som vilda bin och getingar samt andra insekter som utgör mat för fåglar. Även fjärilar får sin livsmiljö förstörd. Bäst vore att vänta med ängsklippning till efter midsommar när gräsen och de tidiga blommorna hunnit med en växtcykel och fröat av sig. Stora gräsytor mellan bilvägar och cykelbanor klipps likadant, vilket ger hårdsnaggade brunbrända torra ytor i stället för naturligt gräs med blomster anpassade efter växtbetingelserna. Vägrenar måste klippas, men bör ha oklippta partier emellan.

Centerpartiet i Vellinge vill också lyfta vikten av forskning och remissförfarande och synpunkter från relevanta aktörer och föreningar. Forsknings- och expertkunskap när det gäller avgörande faktorer som miljö, växt- och djurliv samt klimat måste beaktas. Förstörda biotoper går inte att återställa.

 

JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUDERING

Centerpartier Vellinge vill se ett jämställt och inkluderande Vellinge. Ett sätt att arbeta med detta är att bifalla de krav på jämställdhets- och inkluderingsarbete och planer i kommunala upphandlingar som vi kräver i enlighet med vår motion. Vellinge kommun kan kräva av de företag som vill samarbeta och som ska leverera varor och tjänster att de aktivt arbetar med frågorna som en del i ett socialt hållbart samhälle, lika avgörande som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vellinge kan bli vassare och smartare med tydliga krav.

Vellinge kommun ligger väldigt illa till när kvinnors och mäns inkomster jämförs. Även om kvinnorna i kommunen är bland de med högst medelinkomst i Sverige, är skillnaden mot mäns genomsnittliga inkomst närmare 40 %. Detta leder till ett ekonomiskt beroende och en ojämställdhet vid t ex separationer, då det är svårt att hitta nytt ekonomiskt överkomligt boende för att möjliggöra att barn kan gå kvar i sin skola mm. Detta måste kommunen få större insikt i och det måste bl a leda till byggande av hyreslägenheter och bostadsrätter med rimlig prissättning. I vårt remissvar på kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver vi detta mer ingående.

Centerpartiet Vellinge vill se ett ansvarsfullt mottagande och ett värdigt och effektivt arbete med flyktingar, för deras och för Sveriges bästa. Under året har vi kunnat se hur ointresserat styret av kommunen är av att ta emot både kvotflyktingar genom FN:s omsorg och att underlätta för civilsamhällets arbete med de ukrainska flyktingar som civilsamhället och enskilda kommuninvånare med öppna armar och hjärtan och stort engagemang tagit emot i Vellinge kommun. Det är inte så vi får ett socialt hållbart samhälle. Vellinge kommun kan bättre.

Bostadsbristen är en utmaning som förhindrar en fungerande integration. De få anvisade kvotflyktingar som kommer till Vellinge, ca 60 personer per år, trycks ihop i slitna baracker med tillfälliga bygglov, med skadlig trångboddhet, med hög hyra och avskilt från övriga samhället. Familjer bor med två vuxna och sex barn på 37–53 kvadratmeter per familj. Deras hyra är hög per kvadratmeter, mycket högre än i Vellingebostäders bestånd. Detta överensstämmer inte med intentionerna i Vellinge kommuns Integrationsplan. Efter 24 månader när etableringsersättningen från staten tar slut åker de nya kommuninvånarna ut, vilket det endast är några få moderata kommuner i Sverige som verkställer. Vellinge kommun har blivit Sverigemästare i social export. Kommunen letar bostäder åt de till kommunen anvisade flyktingarna i andra kommuner, och hjälper familjerna att flytta. Många gånger utan att informera de mottagande kommunerna. Vellinge skickar iväg familjer med en första hyra betald och ett telefonnummer till nästa kommuns socialtjänst. Barn och vuxna får byta skolor och lärosäten, praktikplatser och jobb avbrytas och nyvunnen trygghet med klasskamrater, vänner och bekanta miljöer byts ut igen. Detta främjar inte människors integration i Sverige och är ovärdigt en välmående kommun som Vellinge. Vi kan bättre.

 

DEMOKRATI

Centerpartiet Vellinge ha ett demokratiskt Vellinge med ett levande samtal och att kommunens styrande ska ha en öppen och transparent dialog med invånare och andra relevanta aktörer. Det är märkligt att det återkommande ska behöva lyftas men bara tiden efter valet gör det tydligt att de grundläggande demokratiska mekanismerna tänjs och tummas på av styret i Vellinge kommun, på olika kreativa sätt.

Vellinge kommun ska vara pålitlig och ska inte runda hörn vad gäller lagar och regler med myndigheter som tidigare varit fallet Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Vellinge ska inte vara den kommun som får myndigheter att behöva ändra på regler och riktlinjer. Centerpartiet vill att kommunen ska följa lagar och regler och inte påbörja byggen innan tillstånd är klara och överklaganden hanterade.

Vi vill att nya långsiktiga idéer och planer för kommunen ska förankras med oppositionen, invånarna och relevanta aktörer. Liksom man på riksplan emellanåt förankrar större beslut och långsiktiga förändringar, måste vi lokalt ha breda överenskommelser för en hållbar och förutsägbar utveckling av kommunen.

Vi vill att ärenden bereds i sedvanlig ordning och att kommunen följer lagar, riktlinjer och regler. Centerpartiet vill ha konstruktiva samråd, lyssna på invånarna, och ha ett demokratiskt förfarande där åsikter får lyftas, och fakta och forskning på ett självklart sätt beaktas och tas med i planering.

Ansvaret för större förändringar och utveckling ska tydligt placeras på ett och samma ställe, i en nämnd eller styrelse. Invånare och oppositionspolitiker måste kunna få svar på sina frågor, ansvar måste kunna utkrävas. Den demokratiska insynen måste förbättras genom att t ex planering av nya bostadsområden inte splittras mellan olika nämnder. Bostäders bygglov behandlas i en nämnd (Miljö- och byggnadsnämnden) och trafikplanering handläggs i en annan (Tekniska nämnden). Miljöfrågor och konsekvenser kan i sin tur landa på kommunstyrelsen. Detta minskar den demokratiska insynen. Frågor fragmenteras och det är alltför komplext för opposition och medborgare att få en överblick. Här finns stor förbättringspotential vilket vi fortsätter att arbeta med. Vellinge kan bättre.

 

För Centerpartiet Vellinge

26 oktober 2022

Magdalena Nour, Jeanette Sällström, Sara Gröndahl, Hans Hansson, Henrietta Hultén, Ottie Andersson, Erik Campbell, Carl Lundstedt, Anders Johansson och August Bjerkén

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.