BUDGETPRIORITERINGAR 2024

Vellinge kommuns budget är på 2,2 miljarder kronor. Inför budgetåret 2024 väljer Centerpartiet Vellinge istället för en skuggbudget att inkomma med en avsiktsförklaring där vi i stora drag beskriver i vilken visionär riktning vi vill arbeta politiskt. Detta för att vi å ena sidan menar att det i stora delar råder konsensus över partigränserna om hur kommunens medel används och å andra sidan för att vi kommer få arbeta inom varje område separat och förhandla fram våra förslag. Därför lyfter Centerpartiet Vellinge fram de områden som vi vill prioritera när vi har en faktisk möjlighet att påverka budgeten. På så sätt får kommuninvånarna en tydlig beskrivning av våra politiska visioner och ambitioner för en gynnsam och hållbar utveckling för hela Vellinge kommun. Vi menar att det är rimligt att ligga kvar på skattesatsen 18,50 kr då det är en av Sveriges lägsta och vi de kommande åren kommer att göra omfattande investeringar samtidigt som ekonomin är osäker med stora utgifter.

Centerpartiet Vellinge vill att redovisat överskott i budgeten...

… för innevarande år hanteras i en tilläggsbudget för transparens. Centerpartiet vill se ett stopp för stora budgetöverskott som tenderar försvinna in i räkenskaperna utan en tydlig tilläggsbudget. Det är självklart positivt med överskott så länge invånare fått den service de har betalat för, men det måste göras en tilläggsbudget. Det måste gå att följa invånarnas pengar.

Centerpartiet vill att företgande och entreprenörskap...

… ännu tydligare ska uppmuntras och mer aktivt stöttas av kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking för 2023 avancerade Vellinge kommun med sex platser och tar en 10:e plats. Det är ingen dålig placering, men svarar inte alls mot de ambitioner vi i Centerpartiet Vellinge har. Det är positivt att våra lokala företagare anser att kommunen förbättrat sig på 11 av 14 parametrar, mycket arbete ligger bakom detta. Där vill vi lyfta fram kommunens upphandlingar där Vellinge rankas på plats 40 och kommunala tjänstemäns attityd på plats 43. Samtidigt menar vi att det är tråkigt att kommunens service inte svarar mot förväntningarna och bara ger en plats 95. Och visst kan vi bättre än en plats 61 för “Dialog mellan företagare och kommunens beslutsfattare” och 43 gällande kommunpolitikers attityd till företagare. Slutligen vill vi betona att en stor anledning att Vellinge tar hem en 10:e plats är att vi rankas 4 på låg kommunalskatt och 3 på andel entreprenader i verksamheten.

Vissa faktorer kan på kort sikt vara svåra att påverka men att företagare upplever att de inte har en fungerande dialog med kommunens beslutsfattare bör ses som ett tydligt tecken på att styrningen behöver justeras och det vill Centerpartiet ändra på.

Vi vill att företagandet och dialogen med företagare prioriteras på den kommunala agendan genom reell politik, betydligt större fokus och ökad resurstilldelning och i dialog med företagen vidta åtgärder från kommunens sida som underlättar företagares vardag.

Centerpartiet i Vellinge har medverkat till att ett nytt verksamhetsområde nu växer fram i Vellinge kommun. Vi har aktivt stöttat tillkomsten av kontorshotell i kommunen och framför allt uppmuntrar vi entreprenörer att våga satsa på sina idéer. Ungt Företagande som en del av undervisningen är centralt och vi stödjer helhjärtat kommunens satsningar på området. Det ska vara lätt att göra rätt och vårt förslag om en väg in till kommunens olika tillståndsenheter är nu verklighet.

Centerpartiet Vellinge vill ha en likvärdig skola för alla...

Skolorna i Vellinge fungerar bra. Våra elever är motiverade och engagemanget från föräldrar, lärare och övrig personal är stort. Vi har goda meritvärden och hög andel elever som är behöriga till gymnasieskolan.

I SKRs och Sveriges Lärares nationella jämförelser hävdar sig Vellinge förvånansvärt illa vad avser resurstilldelning. Det höjs även med jämna mellanrum röster inifrån skolan med klagomål på knappa resurser och för lite personal. Vill vi ha en skola för alla måste vi betala för en sådan. En elev som lovats en resurs ska få det, och det ska finnas marginaler för det. Behöver vi en klassuppsättning uppdaterade böcker i en årskurs ska det utan tvekan finnas utrymme för detta. Digitala läromedel, böcker, utrustning eller andra tillägg måste gå att inskaffa utifrån behov. Pedagoger måste få relevant utbildning i undervisning av och med digitala läromedel. Centerpartiet Vellinge anser att det är just i marginalen graden av kvalitet syns tydligast. Att det saknas ekonomiskt rörelseutrymme där det som mest behövs, och kanske där man minst anar det.

Skolpengssystemet är i grunden bra och de fördelar det bär med sig uppfyller intentionerna med ökade valmöjligheter. Däremot vittnar rektorerna i samklang med riksrevisionens slutsatser om en svår och ibland omöjlig ekonomisk planering där man ena terminen måste säga upp personal för att försöka återanställa nästa. För att på olika sätt mildra denna effekt och släta ut den ryckighet som uppstår försöker man på alla sätt skapa rörelseutrymmen genom att pressa kostnaderna på till exempel läromedel, material eller extra resurser till social- och specialpedagoger med mera.

Centerpartiet Vellinge vill se en utredning om hur vi på kommunal nivå kan hjälpa våra rektorer i denna vanskliga situation. Vi vill undersöka möjligheten att till exempel fondera eventuella överskott att använda vid magrare räkenskapsår och tillföra ett startkapital så snart kommunen visar en kassa som medger detta. Detta menar vi skulle stabilisera skolans ekonomi och minska de ständiga nödlösningarna på marginalen som ofta, om inte alltid, kommer för sent. Det skulle möjliggöra en planeringshorisont där man istället kan börja fokusera på kärnverksamheten och på de extra resurser man faktiskt lovar ut.

Vidare vill Centerpartiet att förfarandet med grundbelopp och ansökan om tilläggsbelopp tas bort och ersätts med en skolpeng som oavkortat går till skolan.

Skolledarna lyfter också att fastigheterna underhålls bristfälligt. Vi har samma skolpeng per elev till alla skolor oberoende av hur gamla byggnaderna är. De skolledare som ansvarar för skolor i äldre byggnader med större underhållsbehov ska inte behöva tvingas välja mellan att anställa lärare och annan personal, köpa läromedel eller laga hål i golv. Det vill Centerpartiet rätta till.

Centerpartiet vill också att kulturskolan får mer resurser, så att avgifterna inte är bland de högsta i landet. Vi vill se en halverad högsta avgift till 700 kr per elev och termin, och en maxtaxa för en familj på 2000 kr per termin. Kulturskolan ska vara öppen för alla, oavsett föräldrarnas storlek av plånbok. Därför behöver också antalet platser på de mest eftertraktade programmen utökas och instrumenthyran sänkas. Vi bidrog under 2023 till att säkra kompensation till kulturskolan av regeringens sänkta medel för utåtriktad aktivitet, den som når barn som inte är inskrivna på en kurs, och yrkar på att Vellinge kommun även för 2024 ersätter de medel som regeringen nu tar bort.

Centerpartiet Vellinge vill ha en värdig och professionellt hanterad vård och omsorg...

Vellinge får hård kritik av kommunens revisorer gällande upphandlingar och hur kraven i dem följs upp. Vi måste ha vassare och smartare upphandlingar med effektiva krav och en förbättrad uppföljning av vad som levereras i form av personaltäthet, matkvalitet och önskade aktiviteter.

Vare sig vården bedrivs i kommunal regi eller med privata underleverantörer måste vi skärpa kvaliteten. Befolkningsprognosen pekar på att andelen invånare över 80 kommer öka kraftigt de närmaste decennierna. Det kräver utbyggnad av äldrevården. Det kräver även att förslag som finns för utbyggnad med utgångspunkt i prognosen startas och kontinuerligt revideras beroende på befolkningsutvecklingen. Dagens beräkning är att antalet invånare över 80 år ökar med drygt 1 000 personer till år 2025 och med ytterligare knappt 2000 personer till 2030. Vi måste leverera en värdig och professionellt hanterad högkvalitativ vård.

För att det ska ske behöver vi arbeta med och förbättra viktiga parametrar som personalen inom vård och omsorg, chefsskapet på våra enheter och nya digitala arbetssätt. Det ska vara attraktivt att att arbeta inom vård och omsorg i Vellinge.

Centerpartiet anser att det är viktigt med en mix av digitala arbetssätt och rätt storlek på personalstyrkan för att förbättra förutsättningarna att arbeta i Vellinges vård och omsorg. Å ena sidan för att vi vet att det redan idag är svårt att rekrytera personal och å andra sidan för att förbättra vår egen konkurrenskraft som arbetsgivare. Det gäller oavsett drift. När det gäller vår egen enhet för särskilt boende, St Knut Aspen i Falsterbo, så tror vi att fokus på personalens resande till arbetsplatsen är viktigt att satsa på, och fortsätta att erbjuda all personal cyklar från busshållplatsen samt undersöka om det skulle gå att erbjuda personalen busskort/månadskort.

Chefsskapet ska utvecklas till att bli självständigt och målmedvetet. Då behövs kvalitativa uppföljningsmål och nyckeltal för uppföljning av verksamheten. Resurser bör också läggas på att inleda ett ökat samarbete med Region Skånes akuta vårdteam, för att få snabbare och tryggare akutvård i hemmet för våra sköraste vårdtagare.

Digitala verktyg och nya arbetssätt är inte ett självändamål utan en förutsättning för att utvecklas kostnadseffektivt och göra arbetsplatsen attraktivare för framtidens arbetstagare inom omsorgen. Det ska även vara trygghetsskapande och resurser måste läggas på kommunikation kring dessa, så vårdtagarna och kunderna upplever sin vardag som trygg.

Centerpartiet Vellinge vill arbeta med konkreta för klimatet nu...

… inte imorgon. Vi vill genom kraftfulla åtgärder och krav på den verksamhet som kommunen har inflytande över bidra till minskning av utsläpp och skynda på kommunens övergripande mål att vara klimatpositiv 2045. Vi måste minska användningen av fossila bränslen och underlätta för invånare, företagare och kommunens förvaltning att ta sin del av ansvaret.

Centerpartiet vill att Vellinge kommun ställer krav på såväl kommunens leverantörer som de kommunala bolagen att vara klimatneutrala 2030. Genom att vässa kraven i kommunens upphandlingar lyfter vi nivån generellt.

Vellinge kommun ska fortsätta arbeta med klimateffektiva, passiva och klimatneutrala byggnader och ställa krav på förnybar energi. När industritomter säljs till företag för ny- och tillbyggnad ska krav på till exempel solceller och bergvärme eller senaste tekniken ställas.

Centerpartiet vill arbeta för att Vellinge aktivt främjar attraktiv kollektivtrafik och gång/ cykelvägar så de blir ett tillgängligt och realistiskt alternativ till bil. Dessa frågor bör finnas med redan i översiktsplanen och när ny bebyggelse planeras.

Centerpartiet vill vidare att mobilitetsplanen ska följas och utvecklas och att kommunens miljöstrateg ska vara med i planeringen.

Vellinge kommun bör vid varje givet tillfälle bidra till, och yttra sig om, Skånetrafikens hänsynstagande gentemot invånarna. I Skanör upplever man till exempel problem med bussar på tomgång, i kommunens östra delar har man behov av bättre kontakt med centralorten och Räng sand har ingen kommunikation alls.

Det är inte rimligt att åka via Malmö eller Trelleborg för att ta sig runt i kommunen.

Centerpartiet stödjer det goda arbetet kring Kustskydd och stigande havsnivåer. Det är viktigt att det fortsätter, utvecklas och utvärderas löpande.

Centerpartiet Vellinge vill sätta konkreta och mätbara miljömål...

…nu, inte imorgon. Vi kräver ett förtydligande om hur kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i praktiken delar på ansvaret för naturvården. Det är mycket oklart och svårt för oppositionen och invånare att utkräva ansvar.

Det ska finnas tydliga naturvärdesutredningar och kommunen måste väga in ekosystemtjänsterna för varje nytt planområde.

Kommunen ska inte ge lov att, eller bygga i skyddsvärd natur, naturreservat eller på jordbruksmark om rimliga alternativ finnes. Nybyggnation bör i första hand ta redan bebyggd mark i anspråk, till exempel tidigare industrimark, upplagsplatser eller annan redan exploaterad eller hårdgjord yta.

Centerpartiet ställer sig positiva till byggnation inom existerande samhällen och gärna flervåningshus nära kollektivtrafik och centrum och med hänsyn till bykaraktär och omgivande arkitektur.

Kommunen bör undvika “villamattor” på jordbruksmark med två bilar på varje uppfart. Kommunen måste spara jordbruksmark som är den bästa i Sverige och världen.

Centerpartiet i Vellinge vill fortsätta med att varje fällt träd vid byggnation ska ersättas av två nya och att kommunen i möjligaste mån undviker att hårdgöra mark med naturvärde.

Vellinge kommun ska klippa ängar och gräs ekologiskt hållbart utifrån tanken om biologisk mångfald. Många ytor med naturlig växt av ängsgräs, blommor och vallväxter klipps idag på samma sätt som anlagda gräsmattor. Då utarmas livsmiljön för pollinatörer som vilda bin, getingar men även fjärilar och andra insekter som utgör föda för fåglar och andra djur i näringskedjan. Bäst vore att vänta med ängsklippning till efter midsommar när gräsen och de tidiga blommorna hunnit med en växtcykel och fröat av sig. Stora gräsytor mellan bilvägar och cykelbanor klipps på samma sätt vilket ger kortklippta brunbrända torra ytor istället för naturligt gräs med blomster anpassade efter växtbetingelserna. Vägrenar måste klippas, men bör ha oklippta partier emellan.

Centerpartiet i Vellinge vill också lyfta vikten av resultaten av forskning, remissförfarande och synpunkter från relevanta aktörer och föreningar. Forsknings- och expertkunskap vad avser avgörande faktorer som såväl miljö, växt- och djurliv som klimat måste beaktas. Förstörda biotoper går inte att återställa.

Centerpartiet vill se ett jämställt och inkluderande Vellinge...

… med ett ansvarsfullt mottagande och ett värdigt och effektivt arbete med flyktingar. Att lämpa över stora delar av ansvaret för både praktiska behov som husgeråd och kontakter med övriga myndigheter men även integration på civilsamhället och olika föreningar är inte rimligt.

Vi vill att krav på jämställdhet och inkludering i upphandlingar klubbas i enlighet med vår motion. Vi kan kräva av de företag som vill samarbeta och leverera varor och tjänster att de aktivt arbetar med frågorna som en del i ett socialt hållbart samhälle likväl som man arbetar med ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vellinge kommun rankas på plats 285 av landets 290 kommuner när man jämför kvinnors och mäns inkomster enligt Ratsit 2017.

Även om kvinnorna i kommunen är bland de med högst medelinkomst i Sverige är skillnaden mot mäns genomsnittliga inkomst hela 36 %. Detta leder till ett ekonomiskt beroende och en ojämställdhet vid t ex separationer, då det är svårt att hitta nytt boende för att till exempel möjliggöra att barn kan gå kvar i sin skola. Detta bör kommunen få större insikt i, analysera och vidta åtgärder kring. Till exempel byggande av hyreslägenheter och bostadsrätter med rimlig prissättning.

Bostäder är en bristvara och en utmaning för kommunen vilket motverkar en fungerande integration. De få anvisade nyanlända flyktingar som kommer till Vellinge trycks inte sällan ihop i slitna baracker med tillfälliga bygglov, är trångbodda med hög hyra och avskilt från övriga samhället. Fortfarande bor familjer med två vuxna och sex barn på 37–53 kvadratmeter per familj. Deras hyra är hög per kvadratmeter. Detta överensstämmer inte med intentionerna i Vellinge kommuns Integrationsplan.

Efter 24 månader när etableringen tar slut avvisas de. Kommunen letar bostäder åt de till Vellinge anvisade flyktingarna i andra kommuner och hjälper familjerna att flytta. Många gånger utan att informera de mottagande kommunerna. Vellinge sänder iväg familjer med en första hyra betald och ett telefonnummer till mottagarkommunens socialtjänst. Barn och vuxna får byta skolor och lärosäten, praktikplatser avbrytas och nyvunnen trygghet med klasskamrater, vänner och bekanta miljöer byts ut igen. Detta främjar inte människors integration i Sverige och gör Vellinge till föregångskommun vad avser så kallad social export.

I linje med Sveriges Lärares yrkande till budgeten vill vi lägga fram ett förslag om att dubbla friskvårdssbidraget till Vellinge kommuns medarbetare. Att dubbla dagens bidrag på 1500 kronor till 3000 kronor per medarbetare och år medför en kostnad på knappt 2 miljoner kronor men ger ett större incitament till friskvård av olika slag. En utmanande situation som bara kommer att bli ännu svårare de närmaste tio åren för att hitta och behålla rätt kompetens i våra verksamheter gör att Vellinge som arbetsgivare måste bjuda till och verkligen vara en attraktiv arbetsgivare på flera sätt.

Centerpartiet vill också att kommunen ska erbjuda förmåner som busskort till medarbetare, på samma sätt som vi länge drivit frågan om ett busskort till ungdomar i kommunen som gäller alla dagar i veckan oavsett var du går i skolan. Att äldre invånare ska få åka buss avgiftsfritt inom kommunen ingår även det i Centerpartiets vision.

Centerpartiet har tillsammans med andra partier yrkat på ett utökat stöd till Kvinno- och Brottsofferjouren i Trelleborg som Vellinges invånare är hänvisade till. Svedala som bidrar till samma verksamheter lät sig inspireras av vår motion i Vellinge och beslutade höja bidraget från 1 krona till 5 kronor per invånare. Trelleborg har dubblat ersättningen till drygt 2 kronor. Att höja från 1 till 5 kronor skulle medföra en merkostnad på 148.000 kronor. Ett livsviktigt bidrag till idéburna organisationer som drivs av volontärer. Centerpartiet anser att det är en i lika delar viktig som i det närmaste försvinnande liten summa för en kommun som omsätter 2 200 000 000 kronor.

Centerpartiet Vellinge vill ha ett demokratiskt levande samtal...

… där kommunens styrande har en öppen och transparent dialog med invånare, företag, föreningar och andra relevanta aktörer.

Kommunen ska vara pålitlig och inte försöka kringgå lagar och regler i myndigheter som till exempel Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Ett exempel på när det kan bli så är när kommunen börjar bygga innan tillstånd är klara och överklaganden hanterade.

Vellinge ska inte heller vara den kommun som mer eller mindre på grund av rättsvidrighet får myndigheter att ändra på regler och riktlinjer.

Vi vill att nya långsiktiga idéer och planer för kommunen ska förankras med oppositionen, invånarna och relevanta aktörer. Liksom man på riksplanet förankrar större beslut och långsiktiga förändringar måste vi lokalt ha breda överenskommelser för en hållbar utveckling av kommunen.

Centerpartiet vill ha konstruktiva samråd där man lyssnar på invånarna och ett demokratiskt förfarande där alla åsikter får lyftas fram och där fakta och forskning på ett självklart sätt beaktas och tas med i planeringen.

Ansvaret för större förändringar och utveckling ska tydligt placeras på ett och samma ställe, i en nämnd eller styrelse. Invånare och oppositionspolitiker måste kunna få svar på sina frågor, ansvar måste kunna utkrävas. Den demokratiska insynen måste förbättras genom att till exempel planering av nya bostadsområden inte splittras mellan olika nämnder.

Bostäders bygglov behandlas i en nämnd (Miljö- och byggnadsnämnden) och trafikplanering handläggs i en annan (Tekniska nämnden). Miljöfrågor och konsekvenser kan i sin tur hamna i kommunstyrelsen. Detta minskar den demokratiska insynen. Frågor fragmenteras och det är alltför komplext för opposition och medborgare att få en överblick.

Centerpartiet Vellinge har under året lagt motioner om flaggning i samband med att Vellinge kommun är en av få i Sverige som inte flaggat för Ukraina efter det ryska anfallskriget på landet, eller med Pride-flagga under juni månad då HBTQi-personers självklara lika rättigheter och möjligheter uppmärksammas över hela världen. Vi menar att det är vår skyldighet att stå upp för de som inte kan, att ständigt påminna om de olika möjligheter som möter olika människor i vår värld, för att kunna vara en del av lösningen på problemet och hoten.

Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag och Centerpartiet Vellinge har sedan dess lagt flera motioner om obligatorisk undervisning i innebörden av densamma för alla förtroendevalda. Det är helt uppenbart att barns rättigheter inte tillvaratas i de beslut kommunen fattar, varför ökad kunskap hade varit önskvärt.

Att styret med stöd av andra partier kontinuerligt avslår liknande initiativärenden och motioner beklagar vi. Vellinge är på alltför många sätt mycket kallt. Det arbetar vi vidare med för att ändra på, varje dag.

Centerpartiet Vellinge vill att kommunen ser och tar sin plats i ett större sammanhang...

…och arbetar mer aktivt som den del av Skåne, Öresundsregionen, Sverige och EU vi är. Vellinge kommun är ledande inom digitalisering i kommun-Sverige, det är vi stolta och glada för. På samma sätt som vi är ledande på en rad områden har vi mycket att vinna på en större nyfikenhet på vår omvärld för att ta till oss mer av det andra är riktigt bra på. Vi ska inte vara oss själva nog.

När vi nu arbetar med att uppdatera översiktsplanen för hela kommunen är det tydligt att den på flera sätt måste blir mer hållbar. Enpartistyrets dagar är förbi och därför kommer fler olika och värdefulla perspektiv in i arbetet, där vi i Centerpartiet Vellinge står för en hållbar, grön, liberal och jämställd styrning. Färre ytor ska bebyggas. Vi behöver följa de rörelsemönster nyinflyttade kommuninvånare i Arrie, Östra Grevie och Västra Ingelstad har när vi planerar förskolor och skolor. Hur bygger vi en anpassad lokaltrafik och cykelbanor när invånare som arbetar hemma flera dagar kan pendla även längre sträckor med elcykel? Hur ser vi övergripande på 15- minutersstaden? Kanske arbetar så många fler invånare mer hemma att behoven av transporter och hela utformningen av önskad infrastruktur påverkas och behöver förändras?

När en efterlängtad utbyggnad av en idrottshall vid en skola stoppas i sista minuten blir både personal, elever och föräldrar lidande. För att inte tala om alla tjänstepersoner och deras arbete. Även om processen gjorts enligt konstens alla regler stoppas den på i efterhand ganska osäkra grunder. Några av politikerna som avslog ärendet var inte medvetna om konsekvenserna av sitt beslut. Vi kommunpolitiker erbjuds utbildningar och genomgångar som det är vårt ansvar att delta i, på samma sätt som det är vårt ansvar att sätta oss in i processer och inte gå efter egna infall som kostar kommunen stora summor i nedlagd arbetstid och skapar behov av onödiga omtag. Att tycka olika är en del av det partisystem vi har, vi representerar olika invånares viljor, önskemål och ideologier och har olika prioriteringar. Med det sagt menar Centerpartiet Vellinge att respekt för invånarnas förtroende och varsamhet med de skattemedel vi hanterar, kräver att vi som kommunpolitiker är tydliga, långsiktiga och pålitliga i våra beslut.

I det ansvaret ingår också att se saker som blivit fel och som kan justeras så att de blir bättre. Vi i Centerpartiet Vellinge är starka förespråkare av hållbar, snabb och pålitlig kollektivtrafik, men vi skulle insisterat på att Skanör Haga skulle vara ändhållplats för buss 15 och hållit fast i ett ursprungligt förslag om eldrivna matarbussar runt Skanör Falsterbo. Kollektivtrafiken med de nya busslinjerna kan av en rad anledningar bli bättre, vilket vi kommer att arbeta för.

Centerpartiet Vellinge tar ansvar, vi värdesätter och respekterar det förtroende väljarna gett oss i val. Det innebär bl a att det är vårt självklara uppdrag att bidra konstruktivt till debatten och samhällsutvecklingen, att delta i beslut, att vara pålästa och engagerade, att lägga egna förslag när vi motsätter oss andras och att vara en del av lösningar som gör Vellinge till en ännu bättre kommun. Det kommer vi att göra även 2024.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.