DEMOKRATI, TRYGGHET OCH TRANSPARENS

Bild

Vellinge kommun ska vara en öppen och transparent kommun. Vi vill vitalisera demokratin, bryta maktmonopolet och öka väljarnas inflytande. För att trygga kommunens servicenivåer måste det tas krafttag för kommunens varumärke som arbetsgivare. Idag har kommunen alltför hög personalomsättning och en arbetsmiljö som brister på flera håll.

Det behövs ett mer lyhört ledarskap i Vellinge kommun som kan vitalisera vår kommunala demokrati och öka transparensen. Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken. Även de utan kontakter och starka röster måste komma till tals.

Centerpartiet vill ha en polis som är lokalt rotad och en polisstation i kommune. Vi vill att varje människa ska känna till vem den lokala polisen är och ha förtroende för denna. Det ska fortsatt kännas tryggt att bo i vår kommun, som är en av de tryggaste kommunerna i landet. Vi välkomnar ett fortsatt samverkansavtal med polisen och ser ett stort värde i det arbete kommunens trygghetsvärdar gör i samarbete med polis, fältarbetare och andra.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Ta bort de odemokratiska arbetsutskotten. Idag tas de flesta politiska beslut inte i hela nämnden utan på ett förberedande möte med representanter enbart från de största partierna. Vi menar att all information, genomgångar och beslut ska tas i nämnderna där samtliga förtroendevalda i nämnden deltar. 
  • Ha en hållbar och genomtänkt hantering av de kommunala medlen. Idag är uppföljningen bristfällig och många gånger slumpartad. Vi vill stoppa det ekonomiska slöseriet genom bättre uppföljningar av kommunens budget, ingångna avtal och utlovade säkerheter.
  • Att Vellinge kommun blir en mycket tydligare och mer krävande kund, att vi följer upp ingångna avtal och säkrar att vi får det vi betalar för, vare sig det gäller varor, tjänster eller service i vår omsorg.
  • Närdemokrati, fler samråd och mer öppenhet i kommunens beslutsprocesser.
  • Att vägföreningarna används som ett viktigt forum för närdemokrati, och att kommunen även fortsatt skjuter till pengar för att skapa rättvisa villkor.
  • Genomföra en 360 graders neutral genomlysning av arbetsmiljön i kommunhuset och andra avdelningar. Chefer säger upp sig eller köps ut när de opponerar sig mot politiska utspel och en tystnadskultur finns på vissa håll. Vi har ett missnöje bland anställda och även i nämnder, några avdelningar töms på kompetens och delar av skolan har fortsatt alldeles för hög personalomsättning. Vi måste gå till botten med detta. Utifrån Centerpartiets förslag är det nu vanligare att frågan ställs till de som säger upp sig om varför de slutar i kommunen, men den tagna Kompetensförsörjningsplanen måste ta med de här faktorerna för att skapa en hållbar, trygg och välkomnande arbetsmiljö i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.