Klimat, Miljö, natur och exploatering

Bild

Vi vet att miljö- och klimatarbetet måste drivas både från lokal till global nivå. Då får vi resultat, idag och inte imorgon. Det handlar om allt från fossilfria transporter till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart.

Tillsammans kan vi klara hoten mot vår miljö och vårt klimat. Men då krävs hårt arbete och att även vi i Vellinge gör en insats. Genom att vi ställer hårda krav lokalt kan utvecklingen gå snabbare.

Därför ska kommunen uppmuntra det lokala näringslivet att vara i framkant när det gäller innovation och hitta de välbehövliga gröna lösningarna.

Centerpartiet i Vellinge vill:

 • Bevara vår unika natur- och kulturmiljö för framtiden och exploatera varsamt.
 • Vi vill införa Miljökompensation. Det är en metod som används i exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med naturresurser, där man säkrar att all negativ inverkan på miljön undviks, minimeras eller kompenseras.
 • Att all skötsel av grönytor i kommunen ska vara giftfri.
 • Att kommunen ska vara fossilfri och få all sin energi från förnybara källor.
 • Se ett välfungerande nät av cykelbanor i hela kommunen.
 • Ha ökad biologisk mångfald och ekologisk odling på kommunens marker.
 • Förbättrad och utbyggd kollektivtrafik som används av fler och minskat bilberoende. Kommunens mobilitetsstrategi för hur de hållbara transporterna ska öka måste användas mer aktivt i all planering.
 • Kontinuerligt arbeta för en långsiktigt miljöanpassad strategi gällande havsnivåhöjningen, och uppdateringar av planen för att bevara våra stränder och skydda mot erosionen.
 • Strategi för en mikroplastfri natur.
 • Att alla kommunens byggnader med lämpliga takplaceringar skall ha solpaneler.
 • Införa klimatsmarta mål för kommunens måltider.
 • Öka möjligheterna för kommunen att upphandla både ekologiskt och närodlat.
 • Lilla Hammars återvinningsstation för en bättre och trivsammare miljö utmed havet bara ett stenkast från centrala Höllviken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.