Så får vi en levande landsbygd

Hos oss i Centerpartiet finns en grundläggande princip i att hela landet ska leva. För att detta ska bli verklighet behöver vi arbeta för att alla människor ska ha rätt förutsättningar att bo, leva och jobba där de vill. Därför är vi glada att Centerpartiet i förhandlingar med de andra riksdagspartierna inom ramen för den så kallade Landsbygdskommittén fått igenom en rad förslag som möjliggör detta. Det handlar framförallt om förslag som ger bättre villkor för jobb och företagande på landsbygden.

Fler statliga jobb utanför de större städerna är något som Centerpartiet kämpat för sedan länge. Landsbygdskommittén rekommenderar nu regeringen att under de närmsta fem till sju åren placera 10 000 statliga jobb i regioner med stort behov av jobb. Det är ett konkret, siffersatt mål och ett stort kliv mot fler statliga jobb i hela landet.

En annan fråga som Centerpartiet kämpat för länge är ökade möjligheter till strandnära byggande. Det måste helt enkelt bli enklare att bygga strandnära, inte minst för att mindre kommuner ska kunna locka nya invånare och fler turister. Vi föreslår också att regeringen ska ta bort fler av de begräsningar som finns för byggande på landsbygden. Ska landsbygden växa och utvecklas måste också byggandet öka, inte minst med attraktivt boende.

Vi sätter även ytterligare press på regeringen om kilometerskatten. Ända sedan regeringen berättade att de tänker införa en skatt på avstånd via en kilometerskatt på lastbilstrafik, har Centerpartiet försökt stoppa regeringens planer. En sådan skatt skulle slå väldigt hårt mot landsbygden i form av dyrare varor och färre jobb, samtidigt som den i princip inte har någon effekt på klimatförändringarna. Vi har inte kommit hela vägen ännu, men Landsbygdskommittén föreslår nu att regeringen ser över vilka konsekvenser förändringar av skatter på transporter får för landsbygden. Det betyder att det perspektivet förhoppningsvis kommer att övervägas innan regeringen inför den skadliga kilometerskatten.

Andra förslag vi fått igenom som främjar jobb och företagande på landsbygden är att tillgången till bredband på landsbygden blir bättre, förslag som syftar till att öka svensk livsmedelsproduktion som exempelvis att offentliga upphandlingar av livsmedel sker med krav motsvarande svenska miljökrav och svenska regler för djurskydd samt att stoppa nedläggning av Arbetsförmedlingens kontor på landsbygden.

Som sagt är vi mycket nöjda med hur mycket utav Landsbygdskommitténs arbete som är centerpolitik. Ökade förutsättningar för jobb och företagande är nyckeln till att hela Sverige ska växa och frodas. Vi är övertygade om att när fler kan bo och arbeta på landsbygden kan dess hela potential förverkligas. Det är bra för både stad och land eftersom en levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Det är nu upp till regeringen och landsbygdsministern att ta Landsbygdskommitténs arbete vidare och komma med konkreta förslag till riksdagen. Vi kommer dock inte att nå hela vägen med endast dessa förslag. Då krävs en ännu större dos av centerpolitik.

Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Karola Svensson (C), ledamot i Centerpartiets distriktstyrelse