Uttalande från stämman

Efter en mycket lång process med flera utredningar och långa diskussioner finns nu ett förslag till förändrad skolorganisation i Falköpings kommun. Vi har hela tiden strävat efter att få en uppgörelse som är acceptabel för samtliga partier. Det har inte varit möjligt att uppnå en total enighet, utan resultatet är en kompromiss där inget parti har fått alla sina önskemål uppfyllda.

Det är ingen hemlighet att Centerpartiet har framhållit fördelar med att behålla skolor utanför centralorten. Det ursprungliga förslaget från PWC innebar en radikal minskning av antalet skolor, och en starkt centraliserad skolorganisation. I det aktuella förslaget behålls nu flera av dessa skolor.

En strävan för centerpolitikerna har varit att så långt det är möjligt behålla F-6-skolor för att de yngsta barnen ska ha en skola nära hemmet. Detta ger en trygghet och minskar restiden för barnen. Skolan erbjuder på småorter inte enbart utbildning. Den utgör även en naturlig samlingspunkt, och lokalerna används ofta till olika aktiviteter på kvällstid. Skolan är på flera sätt en tillgång för hela samhället.

Centerpartiets främsta prioritering under samtalen har varit att behålla en skola nära hemmet för så många som möjligt av de yngsta barnen. De tre landsbygdsskolor som nu är aktuella för nedläggning har jämförelsevis få elever. Flera större skolor som i det ursprungliga förslaget fanns på nedläggningslistan kommer att bli kvar. Detta måste vi se som en framgång. Vi hade gärna sett att ytterligare något högstadium hade kunnat behållas, men med nuvarande kända kommande elevunderlag verkar detta inte möjligt. En bred enighet över partigränserna i skolfrågan ger en långsiktig stabilitet.

Den utmaning vi nu behöver ta oss an handlar om att åstadkomma så bra villkor som möjligt i den nya organisationen. Vi kommer att se över skolskjutsar och upptagningsområden för att minimera restiderna så mycket det går. Några skolor som tidigare har haft årskurserna F-5 behöver byggas om för att rymma en årskurs till. Det finns även behov av upprustning och modernisering i lokaler. Många ytterligare frågor behöver lösas när det gäller planering och turordning för de åtgärder som behöver genomföras.

Centerpartiet ser detta som ett långsiktigt beslut som ger stabilitet i skolorganisationen i Falköpings kommun.