På gång i Centern

Centerpartiets vårmotion 2017

Centerpartiets vårmotion innehåller fem områden. Minskad tudelning på arbetsmarknaden, trygghet i hela landet, tillgänglig vård i hela landet, minskad regional klyvning samt miljö och klimat.

Jobb och företagande

En av de största utmaningarna för småföretagares utveckling är att börja anställa. Centerpartiet föreslår därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Fler människor behöver få ett arbete och Centerpartiet vill se färre, enklare och mer effektiva åtgärder. Nystartsjobben är den subventionerade anställning som är enklast och fungerar bäst. Vi föreslår därför att nystartsjobben utvecklas och ersätter instegsjobb, särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt anställningsstöd. Alla åtgärdsformer får samtidigt samma enhetliga lönetak. Dessutom vill vi avskaffa traineejobben och extratjänsterna.

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till jobb. Centerpartiet föreslår en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning: ingångsföretag. De ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället ska de betala en schablonmässig skatt på 25 procent av omsättningen.

Trygghet i hela landet

Oavsett var i Sverige man bor ska man kunna känna trygghet i att polisen är närvarande. Centerpartiet vill att poliser ska vara lokalt förankrade och att de som bor i området vet vilka de är. Med kontinuitet och poliser som stannar i sin tjänst är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån det som behövs lokalt.
Vi vill utbilda och anställa 2000 fler poliser under de kommande fyra åren, anställa fler civilanställda för att avlasta polisen i deras brottsbekämpande arbete och höja lönerna. Centerpartiet satsar nio miljarder kronor över de kommande fyra åren på polisen.

Samtidigt som satsningar görs inom polisen behöver övriga rättskedjan också stärkas med mer medel till bland annat åklagarmyndigheten, stärkt vittnesskydd och bekämpning mot terrorism.

Tillgänglig vård i hela landet

Centerpartiet vill införa en ny tillgänglighetsmiljard inriktad på en bättre fungerande vårdkedja och tillgänglig vård i hela landet. Vi föreslår en årlig tillgänglighetsmiljard för vården för att minska köerna i hela vårdkedjan – från första läkarbesöket och diagnosen till påbörjad eller slutförd behandling.
Vår modell går ut på att landstinget får en summa pengar, om de kan erbjuda patienten kontakt med läkare på vårdcentralen inom tre dagar. Landstingen kan också få del av en större summa om de uppfyller kraven på snabbhet i den tid det tar från diagnos till påbörjad eller slutförd behandling. Ett grundkrav är bibehållen kvalitet i hela vårdkedjan.

För bättre förutsättningar att kunna erbjuda en snabb första bedömning vill vi även skärpa vårdgarantin. Patienten ska ha rätt till ett läkarbesök inom tre dagar – till skillnad från sju dagar som gäller idag.

Minskad regional klyvning

Oavsett var man bor i landet så ska man ha goda möjligheter att leva, arbeta och driva företag. Samtidigt ser vi hur de regionala skillnaderna ökar och hur det blir allt svårare i mindre kommuner att tillhandahålla en bra offentlig service.
Därför presenterar Centerpartiet tre viktiga satsningar för att hela landet ska leva: upprustning av regionala järnvägar, sänkt fastighetsskatt för lokaler på landsbygden samt avskrivning av studielån i landsbygdskommuner.

Många människor vill bo på landsbygden. Samtidigt har många landsbygdskommuner problem att hitta lärare, sjuksköterskor och andra nyckelpersoner. Därför föreslår Centerpartiet att den som flyttar till en landsbygdskommun ska kunna få sina studieskulder avskrivna med tio procent per år. Ett liknande system finns idag i Norge och uppnått goda resultat där.

Centerpartiet föreslår att ytterligare 500 miljoner kronor särskilt satsas 2018–2019 för att rusta upp lokala och regionala järnvägar. Dessa är av stor vikt för näringslivet och samhällets utveckling men ofta varit eftersatta i infrastrukturplaneringen.

Miljö och klimat

Centerpartiet har tidigare presenterat grön skatteväxling på hela 33 miljarder över en fyraårsperiod. Vi vill bland annat se en lägre beskattning av biodrivmedel, en reduktionsplikt, insatser för vattenmiljön och insatser mot den tilltagande vattenbristen.

För att snabba på omställningen av vår fordonsflotta vill Centerpartiet införa en grön bilbonus som ger de bästa bilarna en bonus på 100 000 kronor. Bonusen är uppdelad i två delar, vid inköpstillfället och efter fyra år. Syftet med att dela på bonusen är att även stimulera andrahandsmarknaden. Vårt förslag bygger på bilars utsläppsvärden av koldioxid och är uppdelat på fem olika CO2- nivåer. För de bästa bilarna är bonusen totalt 100 000 kronor och för de näst bästa bilarna 50 000 kronor.

Centerpartiet har även föreslagit en omfattande grön skatteväxling. Skatten på utsläpp och gifter bör öka och intäkterna användas för att sänka skatten på jobb och företagande.

Här kan du läsa sammanfattningen av Centerpartiets vårmotion.