Regeringen genomför att gigantiskt postexperiment

Nedmonteringen av samhällsservicen sker med regeringens goda minne och riskerar, bland annat, att bli dödsstöten för många svenska papperstidningar som idag distribueras med post till brevlådan. Det får långgående konsekvenser för det demokratiska samtalet i vårt land.

Regeringen har nämligen tillåtit helstatliga Postnord att inleda ett storskaligt experiment som vi anser kraftigt äventyrar samhällsservicen utanför stadskärnorna. Postnord aviserar att man vill möta de vikande brevvolymerna med varannandagsutdelning men konsekvensanalysen är otillräcklig och regeringen har låtit vinstmarginalen hos ett statligt bolag gå före en grundläggande samhällsservice i hela landet.

Varannandagsutdelningen som nu påbörjats kommer enligt Postnords egen affärsplan att slutföras år 2022 då samtliga hushåll och företag i våra 290 kommuner får posten distribuerad högst varannan vardag.

Posten är en hörnsten i vår grundläggande samhällsservice och en del av en fungerande infrastruktur. Posten betyder väldigt mycket för trygghet, service och möjligheten att bedriva näringsverksamhet, inte minst på lands- och glesbygd. Trots att brevförsändelserna minskar så delades det ifjol ut knappt 2 miljarder brev.

På samma sätt är Postnords distribution av papperstidningar på många håll en förutsättning för tidningar och mediahus att bevaka lokalsamhällena utanför storstäderna. Ifjol distribuerades knappt två miljoner tidningar ut med posten till 100 000-tals hushåll på den svenska landsbygden. Med en varannandagsutdelning kommer intresset för att teckna en prenumeration att minska kraftigt. Det skulle bli dödsstöten för många lokala tidningar och kraftigt reducera möjligheten till granskning av den lokala politiken och därmed det demokratiska inflytandet hos medborgarna.

Det storskaliga experiment som nu rullas ut i kommun efter kommun riskerar att isolera glesbygden och slå sönder den svenska tidningsmarknaden. Tillgången till samhällsservice måste vara viktigare än vinstmarginalen hos ett statligt bolag och det demokratiska samtalet står på spel när varannandagsutdelningen i kombination med avsaknad av bredband sammanfaller i stora delen av landsbygden. Regeringens och Postnords experiment söndrar landsbygden när man istället borde satsa på den.

Mikael Larsson, ledamot i Trafikutskottet (C)

Ulrica Johansson, Distriktsordförande Skaraborg (C)

Tobias Leverin, 1:e vice distriktsordförande Skaraborg (C)

Anders Karlsson, 2:e vice distriktsordförande Skaraborg (C)