Frida Nilsson får nytt uppdrag i EU

Frida Nilsson (C), Lidköpings kommun, har utsetts till rapportör för ett yttrande i regionkommittén om genomförandet av EU:s initiativ för pollinerande insekter.

Syftet med Regionkommitténs yttranden är att utfärda rekommendationer utifrån lokal och regional nivå om hur EU ska utforma sin politik och lagstiftning.

För att samla in underlag yttrandet planeras ett antal möten med bland annat representanter från EU-kommissionen, intresseorganisationer och andra relevanta aktörer för att diskutera hur lokal och regional nivå kan bidra till att motverka minskningen av vilda pollinerande insekter. En första diskussion om yttrandet äger rum i Regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) den 9 september. Därefter ska yttrandet behandlas i utskottet i november för att slutligen antas vid plenarsessionen i december. När yttrandet har antagits av plenarförsamlingen blir det Regionkommitténs officiella ståndpunkt och översänds till övriga EU-institutioner.

Yttrandet är ett så kallat egeninitierat yttrande av regionkommitténs ENVE-utskott som avser kommissionens lägesrapport om genomförandet av EU:s initiativ för pollinerande insekter, COM (2021) 261.

Initiativet som lanserades av kommissionen i juni 2018 syftar till att motverka minskningen av vilda pollinerade insekter i EU, bl.a. eftersom de spelar en avgörande roll för ekosystemen och livsmedelsförsörjningen. I initiativet lyfts tre prioriterade områden: att förbättra kunskapen om minskningen av pollinatörer, att hantera orsakerna till minskningen av pollinatörer och att engagera allmänheten och främja samarbete för att stoppa minskningen. Lägesrapporten som presenterades den 27 maj i år visar att betydande framsteg har gjorts när det gäller genomförandet av åtgärderna i initiativet, men att det återstår utmaningar i fråga om att åtgärda orsakerna till minskningen.

Yttrandet blir ReK:s bidrag till den granskningsprocess som kommissionen kommer inleda i slutet av 2021 kring initiativet för att eventuellt förbättra initiativet och fastställa ytterligare åtgärder i syfte att genomföra dess långsiktiga mål.