LANDSBYGDEN MÅSTE FÅ UTvECKLAS

HÄNT I SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-05-24

Under dagens samhällsbyggnadsnämnd fattades ett principiellt viktigt beslut tack vare Centerpartiet. Ärendet gällde en ansökan om bygglov som föreslogs att avslås med hänvisning till att "brukningsvärd jordmark endast får tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen".

På senare tid har det blivit allt svårare för enskilda markägare att få bygglov för bostäder på jordbruksmark. Självklart ska vi värna om vår mest värdefulla jordbruksmark men samtidigt måste det finnas möjlighet för människor att bo och utveckla företag på landsbygden. Det är en balansgång vi måste kunna hantera för att inte riskera att urholka landsbygden.

Intentionen i översiktsplanen är att vi ska undanta den mest värdefulla marken från nybyggnation. Den aktuella marken som ärendet gällde tillhör inte den mest värdefulla och nämnden har tidigare beviljat bygglov där marken har jämförbart brukningsvärde.

Centerpartiet vill att hela Sörmlands hjärta ska få utvecklas. Vi ser positivt på byggnationer som ger inflyttning, utveckling och som underlättar för generationsskiften.

Därför yrkade Anders Iwerbo (C) på att bygglovet skulle beviljas. Yrkandet fick medhåll från en majoritet av ledamöterna i nämnden och blev också det slutliga beslutet.

Vi i Centerpartiet har även lämnar in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram riktlinjer som främjar utveckling av boende och företag på landsbygden som en del i att säkerställa livsmedelsförsörjningen.

För landsbygdens bästa.

För Sörmlands hjärta.

Relaterade nyheter