Öka takten i integrationsarbetet

Katrineholms kommun kan bli bättre på att få in fler i samhället och behöver därför öka takten i integrationsarbetet. Centerpartiet har därför motionerat om att en strategi ska tas fram för arbetet.

Arbetslösheten bland utrikesfödda i Katrineholm ligger på 25 %. Motsvarande siffra för inrikesfödda är 4,7 %. Vi har migrationen att tacka för vår befolkningstillväxt i kommunen och för att vår arbetskraft ökar, utan migrationen skulle vår kommun ha svårt att nå målet om 40 000 invånare 2030. Samtidigt redovisar socialnämnden fortsatt skenande underskott där försörjningsstödet är en betydande del. Bland våra utrikesfödda finns alltså en stor outnyttjad resurs. Det som nu är ett minus i kommunens resultat, skulle kunna generera plus. Det som hindrar dessa människor är framförallt språket och bristen på kontaktnät. Kommunens nuvarande insatser räcker uppenbarligen inte till med tanke på de sjunkande resultaten i SFI och den höga arbetslösheten bland utrikesfödda. Vi kan göra så mycket mer.

På samma sätt som vi jobbar med jämställdhet, skulle vi kunna jobba med integration. Tänk om varje beslut i vår kommun hade ett integrationsperspektiv.

I Järfälla har man tagit fram en vision och en strategi för integrationen. På deras hemsida förmedlas kontakter mellan nyanlända, företag, föreningsliv och frivilliga. Man har från kommunens sida tagit ansvar och initiativ till ”ett starkt och sammanhållet Järfälla”.

Åre kommun har ytterligare ett exempel på bra integrationsarbete. ”Anledningen till att integrationen fungerar är att man medvetet arbetar för att få de kommunplacerade flyktingarna att trivas och stanna kvar”, enligt en artikel i den lokala tidningen. En uppgift som ålagts en integrationsenhet i kommunen. Hälften av alla nyanlända i Åre kommun hade eget osubventionerat arbete efter två år.

Hur vi i Katrineholms kommun ska jobba med integration kan vi få fram genom en ordentlig genomlysning, men först måste vi formulera våra mål och lägga grunderna i en strategi.

Vi i Centerpartiet yrkar därför:

  • att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens integrationsarbete
  • att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål för integration
  • att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som genomsyrar kommunens all verksamhet, för att uppnå målen

Katrineholm den 24 september 2019

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Ann-Charlotte Olsson, Centerpartiet

Claudia Grathwohl, Centerpartiet

Sten Holmgren, Centerpartiet