Kampanj behövs för säkrare cykling

Katrineholmarna måste bli bättre på de regler som gäller för cykling. Därför behövs en cykelkampanj, anser Anders Gölevik (C) i en motion till kommunfullmäktige.

Här följer motionen i sin helhet:

"Av Katrineholms kommun Gång- och cykelplan framgår målsättningen att andelen resor med cykel i kommunen i allmänhet ska öka och i synnerhet öka i Katrineholms stad. Det är en uppfattning som Centerpartiet helt står bakom.

Förutsättningarna för cykeltrafik i tätorten har byggts ut successivt. I takt med utbyggnaden för cykeltrafiken verkar regelefterlevnaden tyvärr ha gått i motsatt riktning, vilket skapar irritation bland andra trafikanter och ytterst orsakar trafikolyckor.

Trafikmiljön för cyklister har under de senaste decennierna byggts ut och förbättrats med separata cykelbanor, kombinerade cykel- och gångbanor, cykelöverfarter med mera. Regelverket för cykeltrafiken har blivit mer komplex och en del cyklister har tyvärr attityden att en cyklist bara har rättigheter och inga skyldigheter. Att bryta elementära regler som att cykla på fel sida och på trottoarer är förhållandevis vanligt. När cyklister bryter mot grundläggande trafikregler skapar det irritation och motsatsförhållanden till andra trafikanter. Samspelet mellan cyklister och bilister har försämrats. Det vore en förenkling att påstå att det bara är barn och ungdomar som brister i trafikbeteendet. Det är i lika hög grad vuxna som inte följer trafikreglerna och barn gör som den vuxne gör. I takt med att cyklismen ökar blir det allt viktigare att trafikreglerna följs och att samspelet mellan de olika trafikantgrupperna förbättras.

Ett led i att försöka öka trafikkunskapen vore att genomföra en offensiv informations-kampanj om cykeltrafik i sociala medier och på kommunens hemsida. En Cyklisternas dag skulle också kunna inrättas.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.

Att en Cyklisternas dag inrättas.

Katrineholm 18 november 2019

Anders Gölevik, Centerpartiet"