Miljön glömdes bort i affären

Miljöfrågan glömdes bort i avtalet, när Katrineholms kommun bytte till sig marken vid Åsporten. Därför ville Centerpartiet att avtalet skulle skrivas om, vilket vi inte fick igenom.

Centerpartiet och Kristdemokraterna och Vänsterpartiet skriver i vår reservation mot beslutat att vi är positiva till överlåtelse av mark, så att företag kan växa och ge fler arbetstillfällen. Vi är också positiva till att det kan byggas nya bostäder på lämplig mark. Det köpeavtal som tagits fram för Djulö 2:5 och Djulö 2:8 har dock stora brister, främst när det gäller miljön.

Köparen (kommunen) har gjort en miljöundersökning, som enligt avtalet är genomförd utan anmärkning. Det stämmer tyvärr inte. Följande text är hämtad från Rambolls granskningshandling:

”7. Slutsats

Vid undersökningen har tunga alifater över KM har påvisats i en punkt, belägen vid vad som förmodas ha varit ett gammalt asfaltsupplag. Föroreningen är koncentrerad till det ytligaste bärlagret, men låga halter förekommer även i underliggande massor. I punkten som ligger i anslutning till drivmedelscisternen (R2004) har inga halter över naturvårdsverkets riktvärden påvisats.

Metaller i form av kadmium och bly har påträffats i halter som marginellt överskrider riktvärdena för MRR. Om de förhöjda halterna beror på naturliga variationer i bakgrundshalten vid källan av de tillförda fyllningsmassorna, eller är resultatet av en förorening går ej att avgöra.

Samtliga uppmätta halter representerar endast respektive borrpunkt, och ger endast en indikation på situationen inom området. Halterna kan variera mellan punkterna och på andra delar av fastigheten. Om kompletterande undersökningar erfordras eller ej, beror på val av framtida markanvändning. Vid nuvarande oförändrad markanvändning krävs ingen åtgärd.

7.1 Upplysning och anmälan

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Eftersom förorening över Naturvårdsverkets riktvärden har påträffats, bör denna rapport delges miljöavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av förorening om denna risk inte bedöms som ringa. Med hänsyn till att den utförda under-sökningen påvisat föroreningshalt över KM kan risken ej avskrivas som ringa. Med hänsyn till

halten över KM har är det ett beslut för stadsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att avgöra om anmälan erfordras innan planerade markingrepp.”

Om annan markanvändning ska ske måste alltså området saneras. Därtill kommer att inte någon undersökning av radon gjorts.

I avtalet borde miljöaspekten tagits upp, eftersom kommunen avser att bostäder ska uppföras inom området. I det andra avtalet för Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 4:2 finns skrivningen: ”I det fall det skulle påträffas markföroreningar inom fastigheterna som kräver sanering överstigande 1 000 000 kr, har köparen rätt att häva avtalet och låta köpet återgå. Utan att någon part kan kräva ersättning för kostnader eller uteblivna framtida intäkter.”

Det är mindre sannolikt att detta ska inträffa inom dessa områden, som inte haft någon industriell verksamhet tidigare, än för området vid åsporten. Därför borde det ha funnits med i avtalet en skrivning om hur saneringen ska bekostas.