Undersök Coronans effekter på folkhälsan

Folkhälsan har påverkat både positivt och negativt av pandemin. Fler har vistats ute i naturen samtidigt som många har hänvisats till sin bostad i en ofrivillig karantän. Vilka följder detta får, bör kommunen undersöka, anser Centerpartiet.

Katrineholms kommun behöver ta reda på vilken effekt Covid-19 har haft på folkhälsan. Det anser Centerpartiets Inger Fredriksson, som lämnat in ett ledamotsinitiativ om detta till kommunstyrelsens sammanträde i september.

2020 är ett år vi inte vill ska upprepas. Covid-19 slog till i början av året och smittspridningen drabbade Katrineholms kommun särskilt hårt. De smittskyddsbegräsningar som infördes, hann inte stoppa pandemins utbredning, utan olyckligtvis avled många till följd av Covid-19.

Dödsfallen går att avläsa ur statistiken. Men hur har folkhälsan påverkats exempelvis av riskgruppernas isolering, av gymnasieelevernas distansundervisning, att fler arbetat hemma, risken för ökat våld i nära relationer och av stängda mötesplatser? Därtill kommer hur kommunens egen personal mår efter den etiska stress den har varit utsatt för under de onormala omständigheterna.

Centerpartiet anser att det finns många frågor som är angelägna att få besvarade, för att kunna sätta in insatser för att mildra Covid-19:s effekter på folkhälsan.

Jag yrkar därför:

Att kommunstyrelsen ger folkhälsoutskottet i uppdrag att utreda hur Covid-19 har påverkat folkhälsan i Katrineholms kommun och föreslå insatser för att motverka följderna på folkhälsan.

Katrineholm i september 2020

Inger Fredriksson
Centerpartiet