Svårt nå mål med sänkt skolpeng

Det kommer att bli svårt att nå kunskapsmålen, när skolpengen sänks, anser Centerpartiet. Vår ledamot i bildningsnämnden, Victoria Barrsäter, lade flera förslag när nämnden klubbade sin budget för 2021.

Här följer yrkandet i sin helhet:

"Centerpartiets bedömning är att bildningsnämnden har tilldelats 13 miljoner kronor för lite i rambudget. Men eftersom det är så beslutat i kommunfullmäktige är det vad vi har att förhålla oss till. Det är inte tillfredsställande att skolpengen sänks när vi har stort behov av att öka målupp-fyllelsen. Vi ser inte hur det skulle bidra till att förbättra resultaten i skolan. Vidare saknas konsekvensbeskrivning av föreslagna förändringar.

Vad det gäller uppdragen i internbudgeten

Så yrkar jag att

•Ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av tidigare åtgärder kopplat till ”Liv och hälsa - Ung”, en analys av senaste rapporten och förslag på handlingsplan och redovisa detta för nämnden under våren.
•Utredningen gällande Katrineholms gymnasieskolor kompletteras med uppdrag att se hur utbildningsutbudet kan matcha lokal och nationell arbetsmarknad genom dialog med näringsliv, region Sörmland och arbetsförmedling. Uppdraget ska också kompletteras med samverkan med
Flen och Vingåker samt andra kommuner inom länet.
•Förvaltningen skyndsamt tar fram och redovisar för nämnden en uppföljning med SWOT-analys av satsningen på Ipads 1:1.
•En extern granskning tillsätts för att tydliggöra huruvida vår skolskjuts bedrivs säkert och ändamåls-enligt samt att vårt skolskjutsreglemente och tillämpningen av densamma följer nuvarande lagstiftning, med särskild hänsyn till barnkonventionen.
•Bildningsförvaltningen initierar en utredning tillsammans med kommunstyrelsen för att se över om antalet resor/dag samt tidsbegränsningar i nuvarande avtal för busskort till skolelever behöver
justeras samt eventuellt kompletteras med ”praktik-kort” och lämnar förslag på ändringar.
•Bildningsförvaltningen utreder hur ökad samverkan kan ske mellan förskola, skola, fritids, förenings-liv och lokalt näringsliv i syfte att öka välbefinnandet och studiemotivationen hos våra elever och redovisar det för Bildningsnämnden.
•Förvaltningen tar fram en konsekvensbeskrivning för de ekonomiska justeringarnas effekt på måluppfyllelsen.
Katrineholm den 26 januari 2021
Victoria Barrsäter, Centerpartiet"