Vad gör kommunen för att färre barn ska fara illa?

Anders Gölevik undrar vad kommunen kan göra mer för att förebygga att barn far illa.


Antalet orosanmälningar om barn ökar i Katrineholm. Det oroar Anders Gölevik (C), som därför frågar Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) om vad som görs för att förebygga att barn far illa.

Då frågan krävde ett mer omfattande svar, tas den upp som en interpellation vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige.

Här följer frågan i sin helhet:

Interpellation till Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S)

Om förebyggande arbete för barn

Antalet orosanmälningar har haft en dramatisk ökning i Katrineholms kommun. Orosanmälningarna är av skiftande karaktär, men som jag uppfattar det är det särskilt två områden som ökar. Den ena gruppen är barn som lever i olämpliga miljöer i form av missbrukande föräldrar eller att det förekommer våld i hemmet. Det andra området är barn som är kriminella.

Ökningen kan bero på att det faktiska antalet utsatta barn har ökat eller att anmälningsbenägenheten har ökat. Oavsett orsak är det barn som far illa. Socialförvaltningen möter det ökade antalet orosanmälningar med olika typer av åtgärder. Det handlar om effektivare organisation, förbättrad handläggning och möjligen flera handläggare. Problemet är att insatserna till största delen är reaktiva, det har redan hänt.

Den bästa vore är om problemet/brottet aldrig inträffar. Därför är allt förebyggande arbete av stort värde.

Min fråga till Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) är:

Hur tänker kommunen utveckla det förebyggande arbetet med målet att färre barn ska fara illa?

Katrineholm 2021-03-15

Anders Gölevik, Centerpartiet