Planera kraften bättre

Sverige behöver bygga ut och förbättra sin infrastruktur avseende vägar, järnvägar, bredband och el. Det behövs för att hela landet ska leva. Att kunna resa fysiskt eller digitalt i landet är viktigt både ur ett privat och ett företagsperspektiv.
Det skriver Mattias Claesson (C) och Martina Johansson (C) i ett debattinlägg i Katrineholms-Kuriren.

Förutom att kunna resa på ett enkelt sätt behöver vi bygga infrastruktur för att kunna ställa om till ett förnybart samhälle. Det gäller både för transporter, energiframställning och inom industrin. Tillståndsprocesserna är relativt långa och nödvändiga för att vi ska ta hänsyn till hela samhället vid en utbyggnad av en anledning. Det ska vara genomtänkt och välplanerat och med möjlighet till insyn och påverkansmöjlighet. Kravet på snabb utbyggnad av kraftledningar ställer det hela på sin spets i vårt Sörmland.

Vi vill se en större förståelse för helheten hos ansvariga myndigheter och statliga bolag i detta. Att ny infrastruktur behövs för att Sverige ska kunna fungera och utvecklas, det ifrågasätter vi inte. Det finns många markägare som påverkas, flera olika markintrång kan dessutom ”stycka” upp marken så att det totala intrånget blir större än det enskilda projektet som ersättningen betalas för.

Det finns ett sådant exempel i Nyköpings kommun. Över den aktuella marken går både gamla och nya E4:an, framtida Ostlänken samt den planerade kraftledningen. Det är lätt att förstå oron och känslan av maktlöshet hos den enskilda.

För att förtroendet ska upprätthållas behöver samhällsplaneringen för ny infrastruktur bli mer förutsägbar. Med bestämda inriktningsbeslut där samförläggning, dragning av ny infrastruktur intill redan befintlig och i de fall det krävs att bryta ny mark sker i samförstånd och med ersättning som också tar hänsyn till helheten.

Vi summerar det till är att de kommunala översiktsplanerna behöver inkludera korridorer för ny infrastruktur likväl som områden som ska värnas. Planerna behöver sammanfogas med regionala och nationella planer. Då kan utbyggnadsprocesser ske med stöd av planer för samhällsviktig infrastruktur men även för den som behöver bygga nya mobilmaster eller vindkraftverk.

Vi vill i framtiden se nationella planer med flera marksnåla alternativ och i samråd om ny möjlig teknik än den gängse. Utveckling får inte rapsodiskt läggas åt sidan.

Våra förväntningar är större än så.

Mattias Claesson (C)
Regionråd i Region Sörmland

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot från Sörmland