Värna vår goda jord

God jord är en ovärderlig resurs för ett samhälle och en förutsättning för livsmedelsproduktion. När Centerpartiet i Katrineholm i februari lämnade in vårt förslag till kommunen om att anta en policy för produktiv jordbruksmark och betesmark, då anade vi inte att förslaget skulle bli ännu mer aktuellt. Rysslands krig mot Ukraina sätter strålkastarljuset på vårt ökade behov av självförsörjning. Och där är vår förmåga att odla grundläggande, skriver Inger Fredriksson och Ann-Charlotte Olsson i ett debattinlägg i Katrineholms-Kuriren.

Idag har jordbruksmark ett starkt skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken och i den nationella och regional livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka. Det är vad som står på pappret.

Samtidigt tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. I Katrineholm har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit sedan 2010. (Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.)

När jordbruksmark minskar så reduceras möjligheten att producera livsmedel och för kommunerna att försörja sig själva med livsmedel. När produktionen minskar ökar i sin tur klimatpåverkan genom ökande import av livsmedel. Därtill kommer konkurrensen om livsmedlen att öka.

Centerpartiet har länge drivit på att få till en förändring på synen på jordbruksmark, på god jord. Vi har arbetat för att stärka lagstiftningen och genom lokala initiativ. I några kommuner har de styrande infört nollvisioner för byggnation på jordbruksmark. Vi tycker att Katrineholm behöver gå i liknande riktning och ge ett tydligt skydd av produktiv jordbruksmarks- och betesmark. Tillgång till mark är en grundläggande förutsättning för livsmedelsproduktion och den ska värnas och ges förutsättningar att växa. Vi anser att det är direkt olämpligt att planlägga värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. Det är en fråga om miljö, vår självförsörjning och säkerhet.

Katrineholm är en kommun med goda odlingsförutsättningar. Det ska vi vara stolta över och den gröna näringen måste ges förutsättningar att växa även i framtiden. För att säkra att den gröna näringen kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd för den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i framtiden.

Inger Fredriksson (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

(Artikeln införd i Katrineholms-Kuriren 6 april 2022)