Starta försöksverksamhet med bvc

Begär att Katrineholm får bli försökskommun med förlängd Barnavårdscentral. Det föreslår Centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

- Det kan vara ett bra sätt att ge barnen de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet, säger partiets gruppledare Inger Fredriksson (C).

Familjecentraler har varit ett fint sätt att genom tidig upptäckt kunna stötta föräldrar i sitt uppdrag att ge sina barn de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. Familjecentralen arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Det som har gjort det framgångsrikt är att samhällets olika resurser – mödrahälsovård, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst har samlats under ett och samma tak och under odramatiska former. Det har helt enkelt varit en naturlig plats att gå till och ta råd från.

Alla familjecentraler vänder sig till barn från noll till sex år. I vissa fall kan verksamheten omfatta även äldre barn.

Centerpartiet anser att föräldrar kan ha ett stort behov av ett fortsatt stöd i sitt föräldraskap. Behoven minskar tyvärr inte under barnets väg till att bli ungdom och så småningom vuxen med eget ansvar för sina livsval. Behovet av stöd blir inte mindre i tider av nya möjligheter till mobbning genom sociala medier, tillgången till droger och omvärldens förväntningar, allt sammantaget sådant som skapar ohälsa och utanförskap. Och som i förlängningen kan leda till kriminalitet redan i unga år.

Om detta kan förebyggas, är mycket vunnet.

Inom satsningen för Barnens bästa i Sörmland var en av lärdomarna att ungdomar inte riktigt vet vart de ska vända sig, när de av någon anledning mår dåligt. Vårdcentralen är inte någon naturlig ingång. Det handlar inte enbart om att hitta rätt, utan också om att hitta det stöd och eventuell behandling som kan behövas. Då handlar det också om trovärdighet.

Trovärdigheten är stor till Barnavårdscentralernas arbete. Detta bör tas till vara genom att förlänga den tid som BVC kan ta sig an unga. Detta skulle kunna ske genom att BVC tar över en del av Elevhälsans arbete.

Centerpartiet anser att detta är en viktig förändring att göra och vi önskar att Katrineholms kommun tillsammans med Region Sörmland begär att få starta en försöksverksamhet med förlängd BVC.

Utredningen Förändring genom försök, SOU 2023:94 pekar på möjligheterna att utveckla kommunernas och regionernas verksamhet genom att starta olika typer av försöksverksamhet.

Centerpartiet anser att Katrineholms kommun ska använda sig av den möjlighet som utredningen öppnar för med syftet att stärka föräldrar, barn och ungdomar så att de får de allra bästa möjligheterna att växa som människor.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att Katrineholms kommun tillsammans med Region Sörmland ansöker om att starta försöksverksamhet med förlängd BVC, som tar över Elevhälsans ansvar.

Katrineholm 31 maj 2024

Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)