Mer pengar förbättrar inte elevernas resultat

Insändare: Skolan är en komplex verksamhet som det finns olika åsikter om. Ska skolan debatteras så anser jag att åsikterna ska bygga på fakta. Vingåkers politiker är på lokal nivå eniga om skolan och jag anser att politiken har skapat förutsättningar för att barn/elever i Vingåkers kommun ska få en bra skolgång.

Vingåkers politiker har ett antal år satsat på att öka resurserna till skolan. Kostnaden per elev i Vingåker ligger över medelvärdet för kommuner i Sverige och enligt senaste statistiken från Skolverket (år 2018) så var kostnaden totalt för en elev i grundskolan 127 700 kronor (för Katrineholm 119 800). 

Lärartätheten har dessutom ökat i Vingåker. Antal elever per lärare var år 2019 10,2 (i Katrineholm 11,9) enligt samma statistik. Samtidigt har andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 stadigt minskat sedan år 2011. Hur kan det komma sig?

Enligt skolforskning och enligt den analys som Skolverket har gjort i samband med projektet ”Bästa skola” samt enligt min egen erfarenhet efter 50 år i skolan som lärare, rektor och förvaltningschef, så har elevernas resultat och utveckling inte enbart med ekonomiska resurser att göra. 

Styrning och ledning av skolan har stor betydelse för skolresultaten. Jag förutsätter att fackliga företrädare har kunskap om att styrningen av skolan är reglerad i skollagen. Att Göran Sten, Lärarnas Riksförbund, anser att det är oförskämt av mig när nämnden och jag följer skollagen anser jag är respektlöst och inte förenligt med kommunens värdegrund. 

Det är rektor som enligt skollagen har ansvar för att fördela resurser inom sin enhet efter barnens och elevernas förutsättningar och behov. Där finns en förväntan och en tillit från nämnden att detta sker i samverkan med skolans medarbetare och bygger på de resultat som framkommer av kvalitetsarbetet. Det betyder även att man håller sin budget så att likvärdigheten när det gäller ekonomiska resurser för barn/elever gäller oavsett om de befinner sig i kommunens skolor eller i andra skolor.

Nämndens budget för år 2018 överskreds med 7 miljoner kronor vilket innebar att den nya barn- och utbildningsnämnden år 2019 fick hantera detta underskott genom att lägga ett uppdrag till samtliga verksamheter att effektivisera. 3,5 miljoner kvarstår av detta underskott under år 2020 och tillsammans med ett effektiviseringsuppdrag omfattande 3,5 miljoner beslutad av fullmäktige ska nämndens verksamheter hantera 7 miljoner även detta år. För att klara denna utmaning krävs kompetens, god kommunikation, delaktighet och förtroende.

Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en skola där alla barn och ungdomar inspireras, motiveras och får stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.

För barn- och utbildningsnämnden i Vingåker
Ing-Mari Frössevi (C) Ordförande

Läs insändaren i k-kuriren