Viktiga steg för att färre barn ska fara illa

Tvister om barn riskerar att hämna barns utveckling. Forskning visar att barn som varit föremål för tvister om vårdnad, boende eller umgänge (VBU) påverkas negativt i sin känslomässiga
och sociala utveckling.

De har också högre risk att utveckla beteendeproblem, skolproblem och psykisk ohälsa både på
kort och lång sikt. Även förmågan att hantera stress och att hantera relationer, kan påverkas ända upp i vuxen ålder.

Jag har under några år arbetat med detta som utgångspunkt när jag har utvecklat förslag för att minska just antalet vårdnadstvister.

I maj hanterade riksdagen ett förslag på just detta tema och tre av Centerpartiets förslag har landat
i att ge regeringen i uppdrag att komma med ytterligare förslag. Viktiga steg för att färre barn ska
fara illa.

De tre förslagen är: Särskild utbildning för yrkesverksamma som är involverade i rättsprocesser som rör barn, sekretessbrytande bestämmelser samt enhetliga och evidensbaserade metoder för utredning.

När det gäller kompetensförstärkning så handlar det om att se till att alla de som arbetar inom domstolen, socialtjänsten, socialpolitiker med flera ska ha rätt verktyg för att säkerställa att barns bästa alltid kommer fram och är det som också blir beslutat.

De sekretessbrytande bestämmelserna handlar om att utredare ska kunna få ställa frågor till för barnet andra viktiga vuxna utan att vårdnadshavarna har gett sitt samtycket och även inte alltid i förväg ska veta om det. Skälet till det är att man ska kunna säkerställa vad som är så nära verkligheten för barnet, så det inte är vad den ena eller den andra föräldern påstår.

Och den tredje delen är att det ska finnas enhetliga metoder i utredningarna är för att ytterligare förstärka arbetet med utredningar att man ställer alla de frågor som behövs till en specifik situation för att säkerställa vad som faktiskt är det bästa för barnet. I en vårdnadstvist är nämligen risken
stor att föräldrarna har två helt olika bilder av samma situation och barn påverkas av sina föräldrar, medvetet eller omedvetet från föräldrarnas sida. Utredningarna måste utgå från barnet och de olika möjliga besluten.

Detta är några steg på rätt väg, även om jag tycker att det finns fler steg att gå. Bland annat att det blir en helhet mellan all lagstiftning som rör barn oavsett om det handlar om socialtjänstlagen,
lagen om vård av unga eller föräldrabalken. Det är även viktigt att de förslag som kom fram i barnkonventionsutredningen i höstas leder till ändrad lagstiftning för att säkerställa barns rättigheter.

Barns rättigheter är viktiga för alla sörmländska barn och påverkar hur de mår och lyckas i livet.
För mig är det viktigt att alla människor får sin självklara plats i livet och får utvecklas utifrån sina möjligheter. Jag kommer fortsätta att stå på barnets sida, när vuxna tvistar om ett barn, då
barnet aldrig får bli förloraren.

Martina Johansson,

Centerpartiet, riksdagsledamot och ansvarig för familjerättsfrågor

 Läs gäna DEBATT artikeln i tidninen