Miljö, klimat och självförsörjning

Bild

Medan andra stoppar huvudet i sanden driver Centerpartiet ett gäng frågor för mer förnybart och klimatsmarta lösningar. Här är några:

 • I Vingåkersbygden vill Centerpartiet se solceller på fler kommunala byggnader.
 • Som privatperson ska du fortsatt kunna installera solpaneler på ditt hus utan att behöva söka bygglov eller betala någon kommunal avgift.
 • Behålla och renovera vattenkraftverken i Vingåkersån - inte riva ut dem!
 • Få fler snabbladdare, utspridda i hela bygden och inte bara i centralorten.
 • Skapa pendlarparkeringar.
 • Förbättra kommunens klimat- och energirådgivning och informera om möjligheterna att använda det gröna avdraget för klimatsmarta investeringar.
 • Målet för kommunens egen energianvändning ska vara 100 procent förnybart.
 • Förenkla och bryta ner kommunens upphandlingar så att våra företagare och lantbrukare kan leverera närproducerade varor och tjänster.

Centerpartiet vill också:

 • Att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040
 • Att fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik som kan bryta fossilberoendet
 • Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp som kan minska utsläppen i atmosfären


Bevara vattenkraftverken och dammarna i Vingåkersån

Det kommunala bolaget Vingåkerskraft har informerat kommunstyrelsen att bolagets styrelse förmodligen kommer besluta att riva de dammar och vattenkraftverk man äger i Vingåkersån. Även om man inom en inte alltför avlägsen framtid måste söka moderna miljötillstånd och rusta dammarna så skulle ett utrivningsbeslut gå emot kommunens politiska målsättning om att utveckla och använda miljövänliga energikällor samt att andelen grön el ska öka och göra Vingåkersbygden fossilfritt.

Det presenterade beslutsunderlaget tar inte upp kommunens (ägarens) övergripande målsättningar och det saknas en realistisk långsiktig ekonomisk kalkyl. Vid beräkning av produktionsbortfall har hänsyn inte tagits till den senaste tidens höga elpriser vilka förväntas även fortsättningsvis ligga högt eller till och med öka i och med energiomställningen och samhällets ökade elbehov.

Vidare finns ingen konsekvensanalys för hur regleringsförmågan påverkas. För knappt ett år sedan orsakade ett regnväder allvarliga översvämningar i centrala Vingåker. Konsekvenser likt 2021 års händelse skulle kunna mildras eller helt undvikas om dammarna är i bra skick och används i mer förebyggande reglering.

En utrivning skulle innebära att den biologiska mångfald som byggts upp under lång tid skadas. Dammarna i Vingåkersån är inte enbart värdefulla kulturmiljöer som kommer att påverkas negativt utan också ett levande bevis på vår tidiga industrihistoria och näringslivets utveckling. Övergödande partiklar som fosfor och kväve i dammarnas sediment kan vid en utrivning transporteras nedåt i vattendraget och vidare ut i Kolsnaren; en sjö med redan dålig ekologisk status.

Andra effekter av en utrivning kan vara att grundvattnet sjunker i närområdet, det blir dyigt med dålig lukt. Boende i närheten av Vingåkersån och Högsjön kan se sina bryggor hamna på land och förlora sin vattenutsikt. Bostadsfastigheter kan förlora i värde och bolaget kan tvingas till skadeersättningar till fastighetsägare, samfälligheter och invallningsföretag.

Det mest allvarliga med en utrivning är att självförsörjningsgraden samt förutsättningarna att nå klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 försämras. Tillsammans med många andra småskaliga elproducenter kan kraftverken i stället bidra till att minska sårbarheten i elförsörjning. Sverige och Vingåkersbygden behöver mer förnybar och småskaligt hållbar elproduktion. Inte mindre!

Vi behöver fortsätta utveckla Sveriges smartaste landsbygd med de småskaliga, hållbara och närproducerade möjligheter som finns i Vingåkersbygden.

Skulle det kommunala bolaget ändå känna att man inte vill ta sitt samhällsansvar eller bidra till att uppfylla ägarens målsättningar så borde man göra sitt yttersta för att sälja anläggningarna till någon av de seriösa aktörer som både har kompetens, erfarenhet och vilja att få moderna miljötillstånd och driva kraftverken vidare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.