Skola

Bild

Vi har inte råd med att en enda elev misslyckas i skolan!

 • Barn och unga ska uppleva trygghet, studiero och motivation i skolan.
 • Förskolor, skolor och fritidshem utvecklas ytterligare för lärande och kreativitet.
 • Lärare ska få bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
 • Elevinflytandet ska stärkas.
 • Samverkan mellan skola, kulturskola, fritidshem, näringsliv och föreningsliv ska utvecklas.
 • Landsbygdsskolorna ska behållas.
 • Ett fritt förskole- och skolval möjliggörs genom skolskjutsar och ett bra samarbete med Trollkojan i Läppe (enskild förskola, familjekooperativ) samt Österåkersbygdens friskola (enskild grundskola och fritidshem, ideell förening).
 • Centerpartiet vill ha förskolor, skolor och fritidshem i Vingåker som ger elever och personal kraft att växa.

Vi lever i ett kunskapssamhälle, en värld som är oförutsägbar, en värld som kräver tankeförmåga, intellektuell och praktisk kompetens. Därför har vi inte råd med att en enda elev misslyckas i skolan. Det betyder inte att alla elever kan få högsta betyg. Däremot betyder det att alla barn, ungdomar och vuxna som befinner sig i utveckling ska få lyckas och känna sig riktigt duktiga inom något de har talang och intresse för – att kommunens och statens mål för skolan uppnås. I Vingåkersbygden får vi därför inte slå oss till ro då alla elevers resultat, självkänsla, mod och framtidstro måste utvecklas.

 • Lärarnas undervisning samt förväntningar på eleverna har främst betydelse för elevens lärande enligt forskningen. Därför behöver behörigheten öka samt möjligheter till kompetensutveckling ske för att möta alla elevers olikheter när det gäller lärande samt utvecklingen i samhället.
 • Undervisningen och uppföljning av elevernas lärande måste mer anpassas till den enskilde eleven. Samtidigt sker undervisningen i grupper – detta gör att det behövs ett kollegialt lärande för att möta dessa utmaningar.
 • Eleverna är medarbetare i sitt lärande och behöver få inflytande över sin arbetsmiljö inte minst för att minska stressen i samband med betygssättning.
 • Skolan är och ska vara en friskfaktor för elever och personal. Det som mest orsakar stress och påverkar den psykiska hälsan i skolan har enligt forskningen förklarats tillhöra betygssystemet. Därför är det viktigt att förändra systemet så att eleverna växer istället för att tappa självkänslan – att få eleverna förstå att betyget inte är betyg på mig som människa. Relationerna inom skolan och med vårdnadshavare samt elevhälsan i samspel med undervisande lärare har även stor betydelse för hälsan och arbetsmiljön.
 • Det finns annat utanför skolan som påverkar elevernas hälsa – inte minst sociala media. Lärande om hur man använder digitala media borde ingå i undervisningen istället för att förbjuda telefoner i klassrummet. Vi vuxna är inte alltid bra förebilder när det gäller detta område.
 • Det är viktigt att skolan samarbetar med alla som har betydelse för elevernas hälsa och utveckling; vårdnadshavare, kulturen, idrotten, övriga föreningar, näringsliv samt kommunala och regionala institutioner. ”It takes a village to raise a child – det behövs en hel by för att fostra ett barn”.
 • En framgångsfaktor för de förbättrade resultaten i Vingåker är att samtliga politiker i barn- och utbildningsnämnden varit överens om den lednings- och styrningsprocess som utvecklats med hjälp av kompetent och engagerad personal samt Skolverket. Centerpartiets förhoppning är att det arbetet fortsätter och utvecklas

Skolan är kommunens viktigaste investering för framtiden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.