Trafik och transporter

Bild

Du ska kunna ta dig dit du behöver på bästa möjliga sätt. Oavsett om det gäller transport med cykel, buss, båt eller bil. Vi behöver bygga ut gång- och cykelbanor, anlägga fler infartsparkeringar, trygga busstrafiken och stärka båttrafiken. 

Kommunen har inte rådighet över allt som har med trafik att göra, men det betyder ju inte att vi i kommunen inte ska göra allt vi kan för att påverka andra beslutsfattare. 

Det var Centerpartiet i region Stockholm som såg till att pendelbåten permanentades. Och våren 2023 kommer världens snabbaste eldrivna passagerarbåt börja köras mellan Tappström och Stadshuset på 25 min. Våra vattenvägar är en outnyttjad resurs som vi ska stärka ytterligare genom snabba och ändamålsenliga båtar som avgår oftare och drivs fossilfritt.  

Centerpartiet Ekerö vill:

 • Säkerställa trygg och tillförlitlig busstrafik i alla kommundelar genom fortsatt tät dialog med bussentreprenören
 • Den framgångsrika pendelbåtstrafiken ska utökas med fler turer och direktturer. Undersöka utökning av fler linjer. Vi kommer verka för fossilfria båtar som kan gå snabbare (utan att dra upp svall) och som angör Gamla stan och därmed anslutning till Tunnelbanan. 
 • Anlägga infartsparkeringar på fler ställen i kommunen för att stimulera kollektivåkande
 • Uppmuntra till aktiv förflyttning genom fler gång- och cykelbanor, med extra fokus på barns skolvägar. Belysningen ska ökas och gång- och cykelbanan ska separeras från biltrafiken
 • Uppmuntra och underlätta för företagare att etablera laddstationer inom hela kommunen. Upplåta mark och förenkla handläggning
 • Anlägga fler laddstolpar i anknytning till kommunens verksamheter 
 • Verka för anropsstyrd trafik där det är lämpligt för levande landsbygd 
 • Verka för en extra bro över Tappströmskanalen för att minska trafikbelastningen vid Tappström och säkra redundans
 • Återinföra och permanenta buss 350 till Fittja 
 • Arbeta för att Rörbyvägen på Lovö inte stängs av
 • Verka för cykelturism och hemester i vår vackra kommun

Foto: Candela Boats

Innehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.