Vård och social omsorg

Bild

Centerpartiet arbetar för att alla barn ska växa upp under goda förhållanden. Vi vill utöka kommunens förebyggande verksamhet mot psykisk ohälsa och vidareutveckla kommunens tidiga insatser på olika sätt. De äldre i kommunen ska värnas genom boendegaranti, arbete mot ofrivillig ensamhet och fria valet i äldreomsorgen. 

Centerpartiet Ekerö vill:

  • Värna det fria valet i äldreomsorgen och arbeta för en mångfald av boendeformer för äldre på öarna, från profilboenden, trygghetsboenden, särskilda boenden och seniorboenden till kombo-boenden
  • Införa boendegaranti för invånare över 85 år
  • Motverka ofrivillig ensamhet genom exempelvis sociala mötesplatser. Stärka samverkan med civilsamhället, föreningar samt kyrkan
  • Fortsätta utbyggnaden av särskilda boenden för äldre
  • Utveckla familjevården
  • Motverka våld i nära relationer
  • Öka kunskaperna om och bättre förebygga hedersförtryck
  • Inrätta kontaktperson på kommunen för funktionshinderfrågor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.