vår politik

HANDLINGSKRAFT FÖR HUDDINGE

EN SKOLA DÄR VARJE BARN FÅR LYCKAS

Det är dags för en skola på varje barns villkor - därför vill vi ge lärare och rektorer verktygen att möta alla barn. Det behövs fler lärare och fler mindre sammanhang i skolan. Tillsammans kan vi lägga grunden för ett samhälle där individen får kraften att fatta sina egna beslut och nå sin fulla potential.

Centerpartiet vill:

 • NPF-säkra alla kommunala skolor.
 • Anställa fler förskollärare och lärare för fler mindre sammanhang för barnen och eleverna.
 • Att alla skolor jobbar för trygga och inkluderande raster genom organiserade rastaktiviteter.

VI TAR ANSVAR FÖR NATUR OCH FRILUFTSLIV

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla Huddinge som naturkommun och tillgängliggöra naturen för fler. Därför behöver kommunen jobba med såväl naturreservaten som stadsmiljöerna - parker, stadsodling och grönstråk. Arrendejordbruken är viktiga för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

Centerpartiet vill:

 • Behålla positionen som den främsta friluftskommunen i länet.
 • Utveckla friluftsanläggningarna Flottsbro, Sundby, Visättra och Ågesta.
 • Öka möjligheterna till egen lokal matproduktion.

FLER SMÅFÖRETAG FÖR 10 000 NYA JOBB

I ett växande Huddinge är det viktigt att attrahera, planera och förenkla för ett diversifierat näringsliv. Centerpartiet vill satsa på attraktiva, trygga och kreativa miljöer i våra centrum för att stimulera företagsamheten. Tillsammans med företagen, skolan och civilsamhället kan vi bryta segregationen, skapa fler arbeten och förbättra välfärden.

Centerpartiet vill:

 • Att 10 000 nya jobb tillkommer över hela vår kommun.
 • Säkerställa levande bottenvåningar och attraktiva centrummiljöer.
 • Utveckla Flemingsberg som en attraktiv nod för högre utbildning, företagsetableringar och innovationer.
 • Utveckla satsningen på sommarjobb i privata företag, och att Huddinges unga ska få utveckla sin företagsamhet inom Ung Företagsamhet (UF).

STÄRK ARBETET FÖR PSYKISK HÄLSA

I dag lider alldeles för många av psykisk ohälsa, därför vill vi stärka elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin liksom bryta den ofrivilliga ensamhet som många lider av. I vår gröna kommun finns goda förutsättningar att stärka folkhälsan och jobba främjande så att fler får må bra.

Centerpartiet vill:

 • Stärka elevhälsovården för att snabbare upptäcka och bearbeta psykisk ohälsa.
 • Låta ungdomspsykiatrin utvecklas till en del i vårdkedjan för att främja psykisk hälsa.
 • Utveckla arbetet med att ge stöd till människor i ensamhet.
 • Utveckla en effektiv och hållbar organisation för såväl de äldre som för personalen inom den kommunala hemtjänsten.

TRYGGA BARN GER TRYGGA SAMHÄLLEN

Centerpartiet vill utveckla stödet till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hålla samman stödet till NPF-familjer. Barn och unga måste få uppleva en meningsfull fritid och möta ett inkluderande samhälle. Vi tar kampen mot rasism, för HBTQIA-personers frihet och för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Centerpartiet vill:

 • Hålla samman stödet till familjer med barn i behov av särskilt stöd.
 • Stötta föreningslivet så att de kan inkludera fler barn.
 • Utveckla kommunens arbete med hemmasittare.
 • Utveckla arbetet för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.

VINDKRAFT I HUDDINGE

Klimatförändringarna är vår tids stora kris att lösa. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, minska utsläpp och gifter i miljön. Vi måste kunna hantera de extremväder som leder till återkommande översvämningar. Centerpartiet vill se mer förnyelsebar och närproducerad el.

Centerpartiet vill:

 • Arbeta för en vindkraftpark i skogen mellan Ådran och Sofielund.
 • Gör det enklare för privatpersoner och företag att anlägga solceller.
 • Ta fram ett åtgärdspaket mot översvämningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.