Patienten i centrum

Patienten vet många gånger bäst själv hur hen vill hantera sin sjukdom eller hälsa. Därför vill vi att alla ska ses som aktiva och kapabla personer med egna resurser, förmågor och tankar och vara delaktig i val av behandling eller vårdprocess. Vården ska planeras tillsammans med patienten som ska tillåtas vara en aktiv part i sin vård, något som också stärker patientsäkerheten. Sjukvården ska organisera sitt arbete efter patienternas behov – inte tvärt om. Patientens ställning ska vara stark och möjligheten till inflytande ska vara stor. Det kan tyckas vara en självklarhet, men faktum är att sjukvården hittills i alltför hög grad fokuserat på systemtänk och gamla strukturer. Patienten har ofta hamnat i bakgrunden och inte blivit lyssnad på. Det vill vi ändra på.

Därför vill vi:

  • Stärka patientfokuset i vården.
  • Organisera vården efter patienternas behov.