Trygghet för alla på ön

Arbetet för en trygg ö genomsyrar hela Centerpartiets politik från skola och äldreomsorg till trafiksäkerhet och brottsförebyggande arbete. Därför vill vi:

 • Satsa på en skola som lär för livet med högre andel utbildade förskolelärare
 • Skapa en hemtjänst som har tid för dig som äldre och där all personal i omsorgsdelen är utbildade undersköterskor
 • Ta krafttag för att stoppa våld i nära relationer
 • Verka för lokala områdespoliser på ön
 • Skapa säkra skolvägar för barn

sol-has-bg sol-light-text

En trygg skola som får varje barn och ungdom lust att lära

Lidingö har förutsättningar att skapa Sveriges bästa skola. Sveriges bästa skola kännetecknas av hög kunskapsnivå och lärare med hög kompetens. Skolans kvalitet kan dock inte enbart mätas genom elevernas betyg. Vi vill också ha en trygg skola som verkligen lär för livet, där eleverna känner inre motivation att lära mer och där varje elev får möjlighet att finna vad denne brinner för i livet. Vi vill:

 • Prioritera skolan i stadens budget före ytterligare skattesänkningar.
 • Säkerställa välutbildad och behörig personal i alla skolformer, bland annat genom att erbjuda konkurrensmässiga löner. Idag är endast 26 procent av personalen i förskolan utbildade förskolelärare i jämförelse med snittet i riket som ligger på 40 procent.
 • Stärka den socioekonomisk pengen för att säkerställa likvärdigheten i förskolan och samma möjligheter för alla barn.
 • Säkerställa att Lidingö har en trygg skola med nolltolerans emot droger, mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier.
 • Verka för bättre psykisk hälsa hos unga på ön.
 • Stärka rektorernas möjlighet att leda det pedagogiska arbetet i skolan.
 • Skapa en tillgänglig skola och förskola som anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en anpassning som kommer gynna alla elever.

Ett gott liv som senior och rätt till äldreomsorg i toppklass

Vi lever allt längre och har möjlighet att vara friskare längre. Som senior ska du känna dig trygg och ha en givande fritid. Det ska finnas aktiviteter i kommunen för dig som senior. Kommunen ska arbeta förebyggande för att skjuta fram eventuella vård- och omsorgsbehov. När äldre behöver vård och omsorg ska den vara i toppklass. Vi ser behov av att höja andelen utbildad personal, framförallt inom hemtjänsten. Idag är cirka 70 procent utbildade undersköterskor, det tycker vi är allt för lågt. Vi vill:

 • Sträva mot att 100 procent av personalen inom omsorgsdelen av hemtjänsten ska vara utbildade undersköterskor.
 • Säkra god språkkunskap hos personalen, utbildning ska ges på arbetstid för personal som inte talar tillräckligt bra svenska.
 • Förbättra kontinuitet med färre olika personer i den äldres hem och säkerställa att personalen har tillräcklig tid för att kunna anpassa omsorgen efter den äldres dagsbehov.
 • Utöka hemtjänstens förebyggande arbete inom de fyra hörnpelarna (fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap samt delaktighet).
 • Säkra att likvärdig och god vård når dig som Lidingöbo oavsett om du bor hemma eller i särskilt boende genom att samarbetet med regionen blir tätare och bättre.
 • Införa generösare biståndsbedömningar för äldre över 85 år för tillgång till boende med social samvaro med syfte att minska ofrivillig ensamhet och otrygghet. Du ska som äldre kunna välja om du vill bo kvar hemma eller flytta.
 • Planera in boende anpassade för seniorer i utveckling av stadsdelarna.
 • Fortsätta med fixartjänst och digital lots i kommunen som stöd till äldre och för att minska risk för ett digitalt utanförskap.
 • Inkludera äldreomsorgen i samhället, exempelvis civilsamhället med yngre som fikar med äldre, sommarjobb där ungdomar skapar aktiviteter för äldre eller att samplanera äldreboende och förskola med gemensam trädgård/odling.
 • Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre, exempelvis genom fortsatt utveckling av dagverksamhet och skapa fler mötesplatser spridda över ön.
 • Utveckla stödet till anhöriga och anhörigvårdare som är en viktig del för en fungerande omsorg, till exempel med avlastning, samtalsstöd och nätverk.

Lidingö ska vara en föregångare för funktionsnedsatta inom LSS

Lidingö har en stolt historia av att ha legat i framkant gällande funktionsnedsattas plats i samhället, med en av landets första kommunala dagliga verksamheter med ö-gruppen. Centerpartiet vill att Lidingö åter ska bli en föregångare för gruppen som berörs av lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Vi vill stärka trygghet, hälsa och förbättra fritiden för funktionsnedsatta inom LSS. Vi vill:

 • Satsa mer på fritid för vuxna inom LSS genom utökade öppna aktiviteter på Allhuset samt helgläger även för denna grupp.
 • Utveckla äldreomsorgen för funktionsnedsatta på gruppbostäder då de i dagens samhälle blir allt äldre.
 • Säkerställa nära dialog och samarbete mellan personal och anhöriga för att säkra bästa möjliga verksamhet för den funktionsnedsatte.
 • Möjliggör för arbetstagare inom daglig verksamhet att äta lunch ute på restaurang minst en dag i veckan, både för att stärka lunchkvalitet och för att öka gruppens synlighet på ön.

Stoppa våld i nära relationer och sätt kvinnan i centrum

Stadens hantering av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har kritiserats. Det måste vara lätt att nå hjälp genom direktnummer och möjlighet för stöd vid besök i stadshuset. Den våldsutsatta måste sättas i centrum och ska inte själv behöva söka stöd flera gånger inom stadens olika enheter och berätta sin historia om igen. Stödet ska samordnas av staden. Staden ska arbeta våldsförebyggande exempelvis genom skola och fritidsgårdar för att öka synlighet och kunskap om våld i nära relationer. Vi vill:

 • Sätta den våldsutsatta i centrum där staden ska ansvara för samordning av stöd som kan komma att krävas från flera av stadens förvaltningar.
 • Arbeta våldsförebyggande med utbildningar i exempelvis skola och fritidsgårdar, gärna i samverkan med civilsamhällesorganisationer.
 • Säkra långsiktigt och starkt stöd till Kvinnojouren Lidingö.

Brottsförebyggande arbete tillsammans med polis på ön

Centerpartiet ser att kommunen har en viktig roll i samverkan med polisen att stärka tryggheten och öka det förebyggande trygghetsarbetet. Vi vill:

 • Verka för att polisen avsätter områdespoliser som är dedikerade att arbeta förebyggande på Lidingö.
 • Arbeta brottsförebyggande i nära samarbete med polisen, exempelvis gällande brott mot äldre.
 • Utbilda all personal som möter barn och unga om droger och drogprevention samt fortsätta med återkommande utbildning och stöd till föräldrar.
 • Involvera alla aktörer som finns runt ungdomarna i det drogförebyggande arbetet, till exempel fritidsgårdar och idrottsföreningar.
 • Säkra att stadens fältassistenter är närvarande där ungdomarna finns. De ska där skapa kontaktpunkter mellan staden och ungdomar på ön för att hjälpa unga som exempelvis är på väg in i ett drogberoende eller har andra problem.
 • Stödja nattvandringen för fler vuxna ute under kvällar och nätter.
 • Tänka trygghet i stadsutvecklingen med exempelvis belysning, placering av bostäder och handel.

Säker och tillgänglig trafikmiljö på Lidingö

Du ska vara trygg och ha god tillgänglighet i Lidingös trafikmiljö. Därför ska vi behålla signalreglerade trafikljus som är viktiga för barn, äldre och synskadade. Vi ska se över otrygga korsningar samt hitta fler sätt att skapa trygga gångvägar över främst huvudlederna genom exempelvis gångtunnlar. Vi vill:

 • Behålla signalreglerade övergångsställen i staden, de ökar tillgänglighet och trygghet för Lidingöborna, framförallt för äldre och synskadade.
 • Utreda extra belysning på övergångsställen och genomföra åtgärder med prioritering av extra utsatta övergångsställen. Utreda möjlighet för blinkande ljus när gående närmar sig övergångsställe.
 • Utred gångtunnel under Södra Kungsvägen vid Skärsätra station.
 • Återinföra saltsopning på det regionala cykelnätet på ön samt prioriterade gång- och cykelvägar för gående och cyklister.
 • Utreda och genomföra säkerhetshöjande åtgärder vid utsatta korsningar så som exempelvis Sturevägen-Lejonvägen, Norra Kungsvägen-Kyttingevägen, Askrikevägen-Elfviksvägen-Norra Kungsvägen, Lejonvägen-Norra Kungsvägen samt Läroverksvägen-Vasavägen.
 • Förbättra säkerheten för gående på Ekholmsnäsvägen genom gångtrottoar från Ekholmsnäs gård och mot Killinge.

Läs hela vårt valprogram för 2022-2026 här. , 8.1 MB.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.