Trafik

Bild

En hållbar trafik på hälsans ö

Vi ska inte stoppa transporterna, vi ska stoppa utsläppen. Vi ska satsa på hållbara drivmedel och minska importberoende, du ska till exempel kunna ladda din elbil på ön. Vi ska också verka för bättre förutsättningar för cykel och kollektivtrafik. Vi vill:

 • Underlätta för elbilar på ön genom en kostnadseffektiv utbyggnad av laddinfrastrukturen:
  • Ta fram en plan för laddinfrastrukturen med behovskartering av snabbladdare och laddningsmöjlighet vid bostad, som tydliggör ansvarsfördelning mellan kommun, privata aktörer och elnätsbolag.
  • Krav på laddplatser vid nyproduktion och vid upprustning i stadsdelarna.
  • Bygg laddplatser vid stadens byggnader så som skolor och stadshus.
 • Främja samarbete med Stockholms stad för laddbara lånecyklar vid infartsparkeringar, Ropsten och vid större knytpunkter för kollektivtrafiken på Lidingö.
 • Förbättra cykelvägarna mellan Lidingöbron och Torsviks torg, runt Lidingö Centrum och genom att förtydliga cykelväg Dalénum - Skärsätra station - Kottla.
 • Driva på följande frågor för bättre kollektivtrafik på ön:
  • Ringlinje för att ersätta den nedlagda linje 233 och nuvarande 238 för att skapa bättre tvärförbindelser på ön och aktivitetsbuss för barn och unga på ön.
  • Verka för fler direktförbindelser med buss från Lidingö till olika målpunkter i Stockholmsregionen, exempelvis genom förlängning av stombusslinje 6 till Rudboda via Lidingö Centrum.
  • Tätare trafik på Lidingöbanan samt tidigareläggning av sammankoppling med Spårväg City där ambitionen ursprungligen var att den skulle vara klar 2014 men nu planeras till tidigast 2030.
  • Fortsätta utveckla båtpendlingen med fler pendelbåtsavgångar från Gåshaga Brygga och Klippudden, säkra turtätheten till Storholmen och skydda kvällsturerna, utred brygga i utvecklingen av Brostranden för att ansluta Islinge och Lidingö Centrum/Torsvik till pendelbåtar till Danderyd och Nacka.
  • Aktivt bevaka och påverka utvecklingen av Ropsten som välfungerande knutpunkt för kollektivtrafik för Lidingöborna.
  • Verka för borttagning av trängselskatten vid hämtning och lämning vid Ropstens tunnelbanestation.

Säker och tillgänglig trafikmiljö på Lidingö

Du ska vara trygg och ha god tillgänglighet i Lidingös trafikmiljö. Därför ska vi behålla signalreglerade trafikljus som är viktiga för barn, äldre och synskadade. Vi ska se över otrygga korsningar samt hitta fler sätt att skapa trygga gångvägar över främst huvudlederna genom exempelvis gångtunnlar. Vi vill:

 • Förbättra underhåll av gång och cykelvägar, framförallt trottoarer så att äldre kommer fram året om. I flerbostadsområden ska trottoarerna snöröjas på båda sidor av gatan.
 • Markera gatan med färg där huvudcykelleder passerar över bilvägar för att uppmärksamma både cyklister och bilister på passagen.
 • Återinföra saltsopning på det regionala cykelnätet på ön samt prioriterade gång- och cykelvägar för gående och cyklister.
 • Behålla signalreglerade övergångsställen i staden, de ökar tillgänglighet och trygghet för Lidingöborna, framförallt för äldre och synskadade.
 • Utreda extra belysning på övergångsställen och genomföra åtgärder med prioritering av extra utsatta övergångsställen. Utreda möjlighet för blinkande ljus när gående närmar sig övergångsställe.
 • Utred gångtunnel under Södra Kungsvägen vid Skärsätra station.
 • Utreda och genomföra säkerhetshöjande åtgärder vid utsatta korsningar så som exempelvis Sturevägen-Lejonvägen, Norra Kungsvägen-Kyttingevägen, Askrikevägen-Elfviksvägen-Norra Kungsvägen, Lejonvägen-Norra Kungsvägen samt Läroverksvägen-Vasavägen.
 • Förbättra säkerheten för gående på Ekholmsnäsvägen genom gångtrottoar från Ekholmsnäs gård och mot Killinge.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.