Äldrenämnden

Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd, avseende personer över 65 år.

Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Äldrenämnden ansvarar också för fritidsfrågor och folkhälsofrågor som rör personer över 65 år.

Äldrenämnden ansvarar för ett generellt stöd till pensionärsföreningarna, i form av ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller de av fullmäktige fastställda villkoren för att erhålla sådant bidrag.

Äldrenämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.