Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter inom trafikområdet.

Inom nämndens ansvarsområde ligger också att ansvara för en grundläggande information om kommunens tekniska anläggningar.