Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Lagen säger:

"I varje kommun skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, det vill säga gamla, sjuka, handikappade och barn.