En grön och hållbar stadsbyggnad i takt med människor och natur

 

sol-has-bg

Nacka är en till ytan ganska liten kommun men trots sin storlek har kommunen stor variation i hur den ser ut. Från den täta, stadsliknande bebyggelsen på Västra Sicklaön till glesheten i villaområdena ute i Boo och Saltsjöbaden. Nackas variation och mångfald är det som gör Nacka unikt, särskilt i kombination med närheten till vattnet och skogen. Vi vill se ett Nacka som utvecklas i samklang med människorna, företagen och föreningarna i kommunen. Nackabornas engagemang och synpunkter är avgörande för utvecklingen. Därför vill vi att kommunen blir bättre på att lyssna när vi bygger och utvecklar. Samrådsformerna måste utvecklas för att nå ut till och engagera fler, i rätt skeden.

Grönskan, skogen och vattnet är något som på många sätt definierar Nacka. Därför är det viktigt att de värdena bevaras och förstärks när Nacka utvecklas. I första hand ska förtätningar ske på redan ianspråktagna ytor eller på naturmark som saknar höga naturvärden. Centerpartiet vill också att natur och vatten i hög utsträckning blir en del av stadsrummet. Det är bra för den biologiska mångfalden samtidigt som möjligheterna till rekreation ökar. Träd och grönska bidrar till en trivsammare utemiljö och ger värdefull skugga under varma sommardagar.

Fria och flexibla detaljplaner ska vara utgångspunkten när Nacka tar fram nya detaljplaner. Då möjliggör kommunen för den kraft som finns hos Nackabor och företag att efter egen vilja och förmåga utveckla sina fastigheter. Grundläggande ramar och principer måste finnas men inom dessa ska friheten vara stor att förverkliga sina drömmar.

Nacka har många historiskt värdefulla miljöer. Centerpartiet vill värna dessa utan att lägga en våt filt över utvecklingen. Genom att utveckla på ett smart sätt kan det gamla bevaras och förstärkas med hjälp av det nya. Vi vill fortsätta utveckla de historiska industrimiljöerna till levande stadsdelar där bostäder kombineras med handel, kontor, restauranger, rörelse och grönska.

I all samhällsplanering ska rörelse och folkhälsa vara ledord. När vi planerar och utvecklar ska vi alltid utgå från vad som är bäst för ett hälsosamt leverne. Genom modern stadsutveckling skapar vi ett Nacka där människor transporterar sig med cykel, kollektivtrafik och till fots. Det minskar belastningen i trafiksystemet samtidigt som det ger stora hälso- och klimatvinster. Det är viktigt att vi bygger så att det blir tryggt att röra sig. Farliga trafiklägen ska byggas bort.

De flesta ärenden som kommer in till kommunen handlar om olika frågor rörande bygglov. Varje år behandlas flera tusen bygglovsansökningar i Nacka. Att söka bygglov är ofta förknippat med stora förväntningar samtidigt som det ofta upplevs krångligt och byråkratiskt. Centerpartiet har under senaste mandatperioden jobbat målmedvetet med att öka kundfokuset i bygglovsprocessen, något som också gett resultat. Vi vill fortsätta stärka kundfokuset och varje person/företag som söker bygglov i Nacka ska känna att kommunen finns där för att möjliggöra, inte omöjliggöra.

Centerpartiet vill:

 • Möjliggöra för flexibla och tillåtande detaljplaner
 • Ha Sveriges bästa och snabbaste bygglovsprocess
 • Bevara och utveckla Nackas kulturmiljöer
 • Värna Nackas grönområden
 • Stärka folkhälsofokuset i stadsplaneringen
 • Skapa bättre, gärna digitala, möjligheter att delta i samråd av nya planer.
 • Stärka arbetet med trygghet i stadsutvecklingen
 • Se en mångfald av både kvalitativ och modern arkitektur
 • Värna det unika i Nackas olika kommundelar
 • Bygga trevliga och attraktiva parker i Nacka
 • Fortsätta arbetet med att åtgärda omoderna detaljplaner

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.