Ett omsorgsfullt och aktivt åldrande

 

sol-has-bg

Att bli äldre innebär för många, både för individen och anhöriga, en osäkerhet och oro om vad som komma skall. När behov uppstår är det av viktigt att det finns tydlig information om det stöd som går att få och hur processen ser ut. Alla ska känna sig trygga i att kommunen alltid finns där och att byråkrati inte ska stå i vägen för ett värdigt åldrande.

Centerpartiet vill att äldreomsorgen i Nacka alltid har våra äldres välbefinnande och livskvalitet i fokus. Vi är övertygade om att människor även när en blir äldre vill vara med och fatta beslut om sitt liv. Därför kommer vi alltid att stå upp för våra äldres rätt att själva välja hemtjänst eller äldreboende.

Precis som inom skolan och trygghetsarbetet vill vi prioritera det förebyggande arbetet för våra äldre. Förebyggande arbete är något som ger vinster för alla. Våra seniorer får bättre livskvalitet och håller sig friska längre vilket leder till minskat behov av insatser från vården och kommunen. Kommunens öppna mötesplatser, träning för seniorer och alla föreningar som bidrar till aktivitet och livskvalité är alla exempel på insatser som är viktiga i det förebyggande arbetet. För Centerpartiet är det viktigt att fortsätta satsningarna på de verksamheterna.

Seniorers perspektiv ska finnas med när Nacka utvecklas. Samhället ska fungera även när åldern blir hög. Därför är det viktigt med tillgänglighet och service i hela Nacka.

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet, i synnerhet efter pandemin. Samhället behöver arbeta förebyggande med att fånga upp och erbjuda insatser till äldre i behov av stöd, och här fyller både kulturen och civilsamhället betydande roller. Ett bra exempel som motverkar ensamhet är bildandet av telefonkedjor.

Centerpartiet vill att maten som serveras på äldreboenden och inom hemtjänsten håller hög kvalitet och är närlagad och närproducerad. Andelen ekologisk och närproducerad mat ska redovisas i jämföraren så att alla äldre aktivt kan välja utförare som passar deras preferenser.

Centerpartiet vill:

  • Värna våra äldres rätt att själva välja hemtjänst och särskilt boende
  • Satsa på det förbyggande arbetet för att ett friskt och aktivt åldrande
  • Att det byggs äldreboenden i hela Nacka
  • Att varje hemtjänstföretag säkerställer att kunden får palliativ omsorg om behov finns.
  • Satsa på närlagad och närodlad mat
  • Skapa möjligheter så att fler äldre kan träna och röra på sig
  • Ha ett äldreperspektiv i stadsplaneringen.
  • Att kommunen tillsammans med civilsamhället arbetar aktivt för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre.
  • Uppmuntra och underlätta bildandet av telefonkedjor i kommunen.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.