Ett tryggt Nacka för alla

 

sol-has-bg

Nacka ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, jobbar och vistas i Nacka. Ingen människa ska bli utsatt för brott eller behöva känna oro för att bli utsatt för ett brott eller trakasserier. Samhället behöver jobba på alla fronter för att säkerställa att samhället är tryggt och säkert, det är en av de fundamentala grundpelarna i samhällskontraktet. Det behövs fler poliser i Nacka samtidigt som den viktigaste faktorn är att stoppa rekryteringen till kriminaliteten. Därför måste vi satsa mer på det förebyggande arbetet. Det finns ett tydligt samband mellan kriminalitet och en problematisk uppväxt. Vi behöver bygga ut det förebyggande arbetet för att tidigare kunna sätta in rätt insatser som gör att unga väljer en annan bana än de kriminella. Skolan måste få rätt resurser för att ge alla elever en chans att förverkliga sina liv.

En viktig del i trygghetsarbetet är att bygga bort osäkra miljöer. Det finns många platser som historiskt lockat till sig otrygghet och kriminalitet. Det är dock ingen naturlag att det ska vara på det viset. Genom, ofta enkla, åtgärder kan otrygga platser förvandlas till trygga. Det kan handla om att sätta upp belysning, bygga bort stängda gränder eller röja sly. När Nacka växer och utvecklas ska det bidra till liv och rörelse. För där människor rör sig är det ofta tryggt.

Kommunen behöver stärka den vuxna närvaron runt om i kommunen. Det kan handla om väktare som patrullerar vid behov men också att kameror sätts upp i otrygga miljöer.

Tyvärr finns det stora problem med mäns våld mot kvinnor i både Sverige och Nacka. Mörkertalet är stort vilket gör det svårt att uppskatta det exakta antalet men vi vet att det handlar om många som är utsatta. Det yttersta beviset är att två kvinnor blivit brutalt mördade i Nacka de senaste åren. För Centerpartiet är detta en otroligt prioriterad fråga. Mycket handlar om förändrad lagstiftning på nationell nivå men en hel del kan också göras lokalt. Bland annat genom att socialtjänstens personal utbildas i att identifiera riskbeteenden och säkerställa att det finns specialistkompetens inom området. Samma sak gäller för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Fisksätra blev under hösten 2021 klassat som ett utsatt område. Centerpartiets tydliga målsättning är att kommunen måste göra allt i sin makt för att vända den utvecklingen. Det handlar om fler trygghetsskapande åtgärder, både hårda och mjuka, men framför allt måste vi se till att fler människor känner hopp och framtidstro. Därför vill vi stärka arbetslinjen och möjliggöra för fler Fisksätrabor att få ett jobb, bland annat genom att rikta de kommunala sommarjobben mot Fisksätras ungdomar.

Centerpartiet vill stärka och uppmuntra arbetet med civilkurage i Nacka. Civilkurage är viktigt för att minska förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och närstående. Därför vill vi kommunen tillsammans med civilsamhället jobbar proaktivt med att sprida kunskapen om vikten av civilkurage.

Centerpartiet vill:

  • Prioritera det förebyggande arbetet.
  • Ge socialtjänst och skola de resurser de behöver för att alla ska få bästa möjliga start i livet
  • Bygga bort osäkra miljöer
  • Fortsätta satsningen på Polarna
  • Säkerställa ett brottsförebyggande perspektiv i alla kommunens beslut
  • Se fler lokala områdespoliser i Nacka
  • Ta krafttag mot våld, utövande av hederskultur och mäns våld mot kvinnor
  • Vända utvecklingen i Fisksätra genom att skapa hopp, tillhörighet och framtidstro.
  • Att kommunen i nära samverkan med civilsamhället uppmuntrar och stärker arbetet med civilkurage i Nacka
  • Att Nacka kommun anställer en nattvandrarkoordinator som hjälper civilsamhället med administrationen av nattvandringen i Nacka.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.