Mobilitet i ett rörligt Nacka

 

sol-has-bg

När Nacka växer kommer det att bli många tillfälliga störningar i trafiksystemet. Vägar måste grävas upp och byggas om för att kunna lägga ned nya ledningar i marken. Det ställer till med en del problem men är samtidigt en viktig investering för framtiden. I samband med ombyggnationer och tillfälliga avstängningar måste det finnas goda alternativ. Tydlig skyltning om alternativa vägar är nödvändigt. Det är också viktigt att prioritera alla trafikslag vid störningar. Tyvärr finns det en tendens att bilen alltid prioriteras mest på bekostnad av cyklister och gångtrafikanter. Centerpartiet vill säkra att även cyklister och gångtrafikanter kan ta sig fram säkert när det byggs om. Cykel ska likställas med övriga trafikslag.

Människor rör på sig för lite i dagens samhälle. Bilnormen har dominerat under många årtionden vilket lett till att mycket av mobiliteten är anpassad för att människor ska åka bil. När Nacka utvecklas och Västra Sicklaön omvandlas till stad vill Centerpartiet att gång- och cykel prioriteras. Mobiliteten ska byggas på att människor av egen kraft kan transportera sig. Cykelbanorna ska vara ordentligt tilltagna och tillgängliga året om oavsett väderlek. De som väljer att gå ska kunna göra det på ett tryggt sätt utan att behöva oroa sig för cyklister eller bilar.

En av de viktigaste trafiksatsningarna i modern tid är utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka som är tänkt att stå klar 2030. Den kommer att kraftigt öka kollektivtrafikkapaciteten i Nacka och avlasta vägnätet. Fram till att tunnelbanan är på plats måste kommunen och SL jobba tillsammans med smarta lösningar, bland annat genom lokala busslinjer så att Nackabor kan lämna bilen hemma. Även när tunnelbanan är klar ser vi ett fortsatt behov av lokala busslinjer som gör att Nackabor kan lämna bilen hemma.

Centerpartiet vill att fler ska ha möjlighet att resa kollektivt. För att möjliggöra det är det viktigt att kommunen skapar förutsättningar för det, bland annat genom tillgängliga infartsparkeringar. Vi vill tillskapa fler infartsparkeringar i hela Nacka för både bilar och cyklar i nära anslutning till kollektivtrafiken. Infartsparkeringar kan med fördel täckas av solceller.

Centerpartiet har under många år jobbat hårt för att få till mer pendelbåtstrafik och nu börjar resultatet synas. Nacka är en av Sveriges mesta pendelbåtskommuner med flertalet linjer med tät trafik. Centerpartiet vill fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken till fler platser i Nacka. Vi vill också anlägga fler säkra cykelparkeringar vid båthållplatserna. Det är också viktigt att det finns goda möjligheter att ta med cykeln ombord.

Trots omställningen till mer kollektivtrafik, cykel och gång behöver väginfrastrukturen byggas ut. Därför vill Centerpartiet bygga en östlig förbindelse som på allvar kan öka kapaciteten i vägsystemet. Vi vill att en östlig förbindelse även byggs för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Trafikarbeten och andra störningar ska alltid kommuniceras på ett klart och tydligt sätt. Det är avgörande för att trafikapparaten ska fungera samtidigt som det underlättar för människor i deras vardagsplanering.

Centerpartiet vill:

  • Göra det mer attraktivt att gå och cykla
  • Bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen med lokala bussar
  • Fortsätta satsa på pendelbåtstrafiken med bland annat tätare turer och fler linjer
  • Bygga en östlig förbindelse.
  • Prioritera cykel och gång vid ombyggnationer.
  • Underlätta framkomligheten och parkeringsmöjligheterna för fossilfria mikrotransportfordon såsom exempelvis elsparkcyklar och elmopeder.
  • Förbättra och förtydliga kommunikationen vid trafikarbeten och störningar.
  • Öka tryggheten i trafiken oavsett trafikslag
  • Bygga fler tillgängliga och kollektivtrafiknära infartsparkeringar för bilar och cyklar

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.