bo, leva och byggande

Österåker är en attraktiv boendekommun med goda livsmiljöer nära skärgård och rekreation. Här finns goda möjligheter till studier och jobb i en växande Stockholmsregion. Planering för nya boendeområden pågår kontinuerligt, samtidigt som det sker en omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Ändå kan det vara svårt att få sin första bostad, byta storlek på bostad om behovet förändras eller att sälja sin villa och flytta till lägenhet när man blir äldre.

Utvecklingen av fler bostäder och arbetsplatser bör primärt ske kring befintliga stationsområden och platser som går att försörja med bra kollektivtrafik, service och cykelvägar. Vi måste hela tiden ligga i framkant och tidigt planera in förskolor, skolor och äldreboenden i de nya områdena. Vi vill att man ska kunna studera, driva företag, jobba och åldras här genom hela livet. Det kräver att vi utvecklar vårt arbete så att det finns en bättre mångfald av hållbara boendeformer.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att Österåker höjer ambitionen som en kommun där ungdomar och studenter kan bo och leva. Vi vill påbörja bygget av studentbostäder under nästa mandatperiod.
  • Att det satsas på att bygga klimatsmart och i attraktiva stationsnära lägen
  • Att det införs hållbarhetsprogram vid nybyggnation av flerbostadshus i Österåker isyfte att erbjuda mer klimatsmarta lösningar såsom solenergi, laddinfrastruktur och högre grad av grönytor.
  • Att rekreations- och naturområden som till exempel Röllingby backar, ges entydligare inramning och skydd mot exploatering och att vi säkerställer tillgång tillnaturliga strövområden i tätort och vid nybebyggelse.
  • Att processerna utifrån ambitionerna i Översiktsplan (ÖP) 2040 avseende hållbarhet, gestaltning och tillvaratagande av kulturhistoriska miljöer i samband med nybebyggelse förstärks för att säkerställa attraktiva boendemiljöer och gestaltning i Österåkers utveckling.
  • Att verka för en variation av boendeformer och storlek på bostäder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.