Infrastruktur

Många resor handlar om att få vardagen att fungera - till och från jobbet, hämta och lämna på förskola och skola, hälsa på vänner, inplanerade fritidsaktiviteter och handla. Det behövs därför en välfungerande stadsplanering för att både gång-, cykel-, bil- och godstrafik ska ha ett bra flöde. Vi behöver arbeta för att förbättra framkomligheten och ge möjlighet för fler att välja mer hållbara transportmedel och vi ska satsa vidare på utbyggnad av cykel- och gångbanor. Kommunens cykelvägar behöver också knytas ihop med de regionala cykelstråken på ett bättre sätt. Sjötrafikens potential måste tas till vara och Österåker måste etableras som en naturlig port till skärgården.

För bussen behövs förbättrad linjedragning och turtäthet inom kommunen, men också till målpunkter utanför kommunen. Pendlingsparkeringar ska göra det enkelt att byta till kollektivtrafik för den som bor lite längre ifrån en station eller hållplats. Det ska vara bekvämt att resa kollektivt, med bra temperatur, wi-fi och laddningsmöjligheter på direktbussar och på Roslagsbanans tåg.

Vi vill fortsätta att utveckla gång- och cykelvägnätet och att gå och cykla ska vara ett alternativ både för resor inom kommunen, men också utanför. Gång och cykelbanorna ska underhållas året runt och vara belysta. Det ska vara säkert att gå och cykla för barn och ungdomar till skola och till fritidsaktiviteter. Vi ser fördelar med att det finns separerade cykelbanor som inte blandas med annan trafik. Centerpartiet anser att cykeln ska ses som ett eget transportmedel i trafikplaneringen.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att göra vardagen enklare för alla pendlare genom att fler infartsparkeringar planeras i anslutning till service och etableras med prioritet på Åkersberga tätorts östra och norra delar.
  • Att takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet höjs väsentligt så att de praktiska möjligheterna till pendling förbättras. Cykelparkeringar vid stationsområden, skolor och fritidsanläggningar upprustas och den kommunala cykelkartan uppdateras.
  • Att kommunen verkar för att linjetrafiken förbättras genom högre turtäthet och fler direktbussar från lokala knutpunkter. Tvärförbindelserna utvecklas och anropsstyrd kollektivtrafik införs i kommunens mer glest befolkade delar.
  • Att kommunen verkar för att tågen stannar i Österskär, Tunagård, Åkers Runö, Täljö och Rydbo så att resenärer som bor i dessa områden får förbättrade pendlar möjligheter.
  • Att tillvarata sjötrafikens potential genom förbättrad trafik mellan skärgårdsöar och förbättrade kopplingar till våra grannkommuner och Stockholm.
  • Att kommunen arbetar vidare för att förbättra framkomligheten genom satsningar på att nya stadsmiljöer byggs trygga och tillgängliga med hög grad av trafikseparering för ökad trygghet. Stavalänken mellan Täljö och väg 276 byggs samtidigt som projekteringen av en fyrfilig lösning från Söra till Singö prioriteras för att förbättra framkomligheten genom Åkersberga tätort.
  • Att utreda möjligheten till att förbättra antal tillgängliga parkeringsplatser genom investeringar i nya och befintliga parkeringshus i Åkersberga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.