Klimat och miljö

Världens klimatutsläpp måste minska och Österåker är en del av världen. Vi behöver därför ta vår del av ansvaret för att Sverige ska nå klimatmålen. I Centerpartiet tror vi på lokal handlingskraft drivet av en stark tro på innovation och ny teknik. Därför vill vi att kommunen höjer ambitionerna i det lokala klimatarbetet och tar på sig ledartröjan mot mer hållbara lösningar. Kommunen kan göra mer, inte minst som fastighetsägare, arbetsgivare och i sin myndighetsutövning.

Vi behöver också fortsätta att värna vår fantastiska naturmiljö. Skogen, vårt öppna landskap och närheten till hav och sjöar är en viktig tillgång. Gröna och lummiga parkområden i centrala lägen skapar också plats för rekreation och möten, men vi ser också värdet av den orörda naturen.

Vi ska säkerställa den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna med alltifrån blommor, växter, pollinerare och dagvattendammar till betande djur. Det skapar en god livsmiljö för både människor, insekter och djur.

Vi vill förstärka arbetet för en giftfri miljö, förenkla och förbättra avfallshanteringen och ta ett krafttag för att minska nedskräpningen i kommunen. Vårt mål är att uppnå en natur och hav i balans, fri från skräp, övergödning och föroreningar.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att en laddstolpsstrategi tas fram för en ändamålsenlig täckning av hela kommunen.
  • Att avgifter kopplat till bygglovsärenden som rör miljöförbättrande åtgärder sänks.
  • Att Armadas fastigheter succesivt ska nå 100 procent försörjningsgrad med förnybarenergi såsom till exempel solceller och vindkraft senast 2030.
  • Att kommunen ser över möjligheten att skapa lokala incitament för privata fastighetsägare och företag att bygga egna anläggningar med solceller, småskalig vindkraft och bränsleceller.
  • Att ett grönt projekt med fokus på miljö och klimat genomförs varje läsår och i alla skolor i Österåker.
  • Att fortsätta arbetet med att få till en kommunal båttvätt.
  • Att kommunen i samarbete med relevanta aktörer arrangerar vildsvinsvecka medsyfte att öka kunskapen om jakt, vilt och i synnerhet vildsvinskött som en led i naturvårdsarbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.