Kultur och fritid

Kultur-, idrott- och fritidslivet i Österåkers är en viktig del av kommunens attraktionskraft. Centerpartiet vill fortsätta att stimulera det lokala engagemanget i klubbar och föreningar. Nu vill vi sätta Österåker på kartan för idrotts- och kulturturism. Därför behöver vi ta fram en långsiktig och helhetlig anläggningsplan tillsammans med föreningslivet och andra intressenter. Planen ska blicka långsiktigt - mot 2040. Vi måste helt enkelt möta behoven av kultur och fritid i en växande kommun.

De senaste åren har stora satsningar gjorts på idrottsanläggningar, men mer behöver göras för att säkerställa lokaltillgång för de olika verksamheterna. För att möjliggöra större idrotts- och kulturevenemang behövs övernattningsmöjligheter och bättre tillgång till omklädningsrum och liknande i våra anläggningar. Satsningarna ska också rikta sig såväl till spontanidrott som lek såsom organiserad idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Även friluftslivet kan utvecklas med både fler tillgänglighetsanpassade vandringsleder och naturguidningar.

Vi har ett rikt föreningsliv i Österåker. Föreningslivet är helt centralt för att människor ska känna gemenskap, ha en stimulerande fritid och kunna utveckla sina intressen. Här skapas varje dag mycket av det kitt som håller ihop vår kommun. Många lägger också ned mycket tid och engagemang på ideellt arbete - föräldrar, medlemmar och eldsjälar.

Kommunen ska inte ta över eller försöka styra föreningslivet och det fantastiska arbete som görs. Men vi i Centerpartiet vill göra mer för att få den här verksamheten att blomstra och göra den tillgänglig för fler. Då behöver vi bättre samverkan mellan kommun, föreningsliv och skolor.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att en ny ishall byggs. Tiderna räcker inte till och allmänhetens åkning måste få plats även på vardagskvällar. En utomhusisbana för spontanidrotten bör också finnas, gärna i bandyplanstorlek så att förutsättningar för sådan förening skapas samtidigt.
  • Att utveckla sportcentrumet i Röllingby tex genom upprustning av befintlig anläggning och boendemöjlighet vid evenemang tillsammans med föreningarna.
  • Att fortsatta satsningar görs på Ekbacken så att den utvecklas mot en mer fulländad park och mötesplats i Åkersberga. Att planer om kommunalt VA, toaletter och ny utomhusscen fullföljs.
  • Att det satsas på underhåll av våra vandringsleder och att nya leder anläggs med rast- och grillplatser. Elljusspår anläggs vid Valsjöskogen och Täljöviken.
  • Att anläggningar för spontanidrott såsom utomhusgym även fortsättningsvis planeras in och iordningsställs för att förbättra förutsättningar för folkhälsa och välmående i kommunen.
  • Att det görs en översyn av kommunens lokalhyror för ideella föreningar. Civilsamhället ska ha råd att hyra kommunens lokaler.
  • Att ett kallbadhus projekteras och att projektering och uppförande av en ny simhall fullföljs.
  • Att biblioteket får en utvidgad roll som central mötesplats i kommunen. Ett utbud tas fram så att invånare kan få utbildning inom till exempel IT och svenska språket.
  • Att det tas fram ett utbud för teknik- och/eller spelintresserade ungdomar som en del av fritidsgårdsverksamheten i kommunen.
  • Att en eventkalender för tävlingar och event finns på kommunens webbplats med anslag i lokaltidningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.