Landsbygd och skärgård

Landsbygd och skärgård är en stor och viktig del av vår kommun. För att få vardagen att fungera med bostad och jobb så behöver det finnas en trygghet i form av tillgång till vård, förskola och skola, transporter, butiker, posthantering och en mycket bättre fungerande avfallshantering. Byalag, föreningar och samfälligheter spelar en viktig roll för utvecklingen. Här finns det en stor potential att förstärka samverkan mellan de lokala aktörerna och kommunen samt mellan skärgårdskommunerna för att förbättra förutsättningarna för landsbygd och skärgård.

Vi ser en stor potential i olika näringar som kan utvecklas på landsbygden och i skärgården. Det handlar bland annat om transporter, jordbruk, besöksnäring, byggverksamhet och företagstjänster. Centerpartiet vill ta tillvara på det entreprenörskap, kreativitet och innovationskraft som finns och göra det enkelt för människor att förverkliga sina idéer lokalt. För att kunna bedriva verksamhet krävs det stabila lösningar för bredband, vatten, avlopp och avfall som vi vet är prioriterade frågor för landsbygds- och skärgårdsborna. Andra väsentliga frågor som kan beröra bygglov och regelförenklingar för verksamheter är också viktiga. Vi vill se en rad förändringar för att underlätta en långsiktig men också varsam utveckling av landsbygden och skärgården.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att kommunen tillsammans med markägarna höjer ambitionerna väsentligt för Åsättra hamn som knutpunkt och som Österåkers port till skärgården, genom bland annat förbättrade tillfartsvägar samt parkerings- och laddmöjligheter.
  • Att kommunen tar fram en plan för att säkra tillgången till skolor för barn som bor i skärgården och på landsbygden. Samarbetet med närliggande kommuner fördjupas och skola och fritidshem etableras på Ingmarsö.
  • Att det görs en satsning så att barn boende i skärgården får bättre möjligheter till barnkultur och aktiviteter även på skärgårdsöarna. Ingmarsö och Ljusterö ska ingå i kommunens konstprogram så att kommunen bättre tar till vara möjligheterna till konstnärlig utsmyckning vid byggnation och utveckling även i skärgården.
  • Att en ny förskola uppförs på Ljusterö i anslutning till den befintliga kommunala förskolan.
  • Att det anläggs en attraktiv gästhamn med båtmack för fritidsbåtar på fastlandet.
  • Att genomföra satsningar på gång- och cykelvägar på Ljusterö.
  • Att det uppförs en brygga för båtpendling i Österskär.
  • Att kommunen förbättrar sophanteringen och möjligheterna till återvinning i skärgården väsentligt. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl privatpersoner som företag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.