Trygghet, säkerhet och beredskap

I Österåker ska du kunna leva fullt ut och känna dig trygg. För oss innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning och andra övergrepp – eller gå och handla utan rädsla för att bli rånad. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dig lokalt. Och ingen, absolut ingen, ska stå utan stöd om man drabbas av våld i en nära relation. Att samhällsservicen är närvarande och tillgänglig.

Att känna sig trygg är grundläggande för människor. Engagemanget som finns hos föreningar, fastighetsägare, näringsliv och boende kan vara avgörande för tryggheten i ett område. Vi vill säkerställa tidiga insatser för ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet och ohälsa, eller som har fastnat i drog- och spelberoende. Vi behöver stötta föräldrar och närstående, skola och föreningar. Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är otroligt viktigt och något som vi anser vara prioriterat.

Coronapandemin har tydligt visat samhällets sårbarhet i tider av kris. Centerpartiet vill stärka Österåkers krisberedskap genom en rad åtgärder. När krisen kommer, oavsett karaktär, ska vi vara rustade och befolkningen ska känna trygghet att samhällsviktiga funktioner upprätthålls.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att kommunen fortsätter utbyggnaden av kameraövervakning kring centrum, samt verkar för att polisnärvaron är hög.
  • Att förbättra belysningen och säkra trygga utomhusmiljöer både i tätort som vid andra viktiga knytpunkter.
  • Att kommunen erbjuder alla som anmäler våld i nära relation och/eller bor på skyddat boende en stödperson för att minska risken för att anmälningar om våld i nära relation dras tillbaka, eller att målsägande inte vill medverka i utredningen.
  • Att kommunen årligen följer upp och säkerställer att det finns nödvändiga beredskapslager av materiel som kan användas inom såväl kommunens som fristående vård- och omsorgsverksamheter.
  • Att höja bidragen till Kvinnojouren i Österåker och utöka Socialtjänstens fältarbete.
  • Att alla ska kunna känna sig trygga och få samma bemötande, oavsett vem du är, tror på eller älskar.
  • Att alla människor, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, ska känna sig trygga
  • Att en funktion med beredskapssamordnare etableras i kommunförvaltningen som planerar och följer upp kommunens beredskapsarbete.
  • Att kommunen höjer ambitionerna inom krisberedskap för störningar isamhällsviktiga verksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.