Folkhälsa och förebyggande insatser istället för ohälsa

Under pandemin har sjukvården gjort storartade insatser och fokus har legat på akutsjukvården och på att hålla människor vid liv. Det som dock blivit tydligt är vilken påverkan människors hälsa och levnadsvanor har på risken att bli svårt sjuk och dö i förtid.

En god folkhälsa ger ökad livskvalitet, minskad sjukfrånvaro, fler som kan och orkar jobba längre och minskade behov av vård och omsorg.

Enligt WHO kan goda levnadsvanor förebygga 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar och stroke, 30 procent av all cancer samt helt förebygga utvecklingen av typ-2-diabetes. I ett samhälle där människor håller sig friska längre kan fler människor leva sina liv på det sätt de önskar samtidigt som vården avlastas.

Centerpartiet vill därför stärka folkhälsan genom att satsa på förebyggande insatser i samhället.

  • Vi vill införa en nationell folkhälsomiljard! Varje satsad krona på förebyggande insatser ger minst det dubbla tillbaka.
  • Det behövs en nationell strategi för fysisk aktivitet och kost! Dessa frågor behöver belysas i dagens samhälle, idag är mer än hälften av Sveriges befolkning överviktig samtidigt som barn och unga cyklar hälften så mycket som de gjorde på 90-talet.
  • Vi behöver planera samhället så människor, oavsett funktionsvariation, får in mer rörelse i vardagen! Vi vill till exempel förbättra cykelinfrastrukturen, 70 procent av invånarna i Stockholmsregionen kan nå jobbet inom 30 minuter med cykel.

Psykisk ohälsa drabbar många

Många unga upplever idag en stor press och höga krav både i skolan och socialt. Det senaste årets utmaningar med distansundervisning, inställda träningar och begränsat socialt umgänge riskerar att öka problemen ytterligare. När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får rätt hjälp.

Vi vill

  • Stärka elevhälsan, ungdomsmottagningarna och BUP så vården finns tillgänglig när den behövs.
  • Att vårdcentralerna blir den självklara första kontakten även vid psykisk ohälsa.
  • Satsa på sommarjobb för att möjliggöra en första fot in på arbetsmarknaden vilket skapar känsla av delaktighet och att vara med och bidra.
  • Stärka förutsättningarna för en givande fritid för unga – från kultur till idrott.

Välmående genom hela livet

Många äldre har behövt hålla sig isolerade under pandemin och ensamheten har för många varit en utmaning. Nu när samhället successivt kommer öppna upp måste vi våga satsa på mer förebyggande insatser för att öka äldre hälsa och välmående. Ökad livskvalitet och bättre hälsa är både värdefullt för våra invånare och för deras närstående. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt.

Vi vill

  • Stödja föreningslivet och mötesplatser för äldre för att stärka både den psykiska och fysiska hälsan.
  • Att seniorer i Stockholm erbjuds hälsobedömning och årlig kontakt med sin vårdcentral.
  • Att det förebyggande hälsoarbetet prioriteras genom till exempel balansskolor, gymträning, promenadgrupper, kockskola för äldre med mera.